• Próbny egzamin ósmoklasisty

     • Rodzice uczniów klas VIII, nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych, 

      Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

      Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

      • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
      • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
      • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

       Uczniowie, po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin, wysyłają we wskazanym przez nauczyciela czasie i na wskazany adres  odpowiedzi.

      Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy powiadomić o tym dyrektora szkoły.

      W takiej sytuacji  możliwe jest przekazanie  arkusza w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

      Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

      Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

      Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

      Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

      Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

      • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
      • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
      • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
      • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
      • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
      • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
     • Ankieta dla rodziców

     • W celu rozpoznania sytuacji związanej z dostępem dziecka do komunikatorów elektronicznych usprawnienia  kształcenia na odległość, proszę o wypełnienie poniższej ankiety.

      Zbigniew Mytkowski

      Dyrektor szkoły

     • Praca pedagoga podczas przerwy w funkcjonowaniu szkoły

     • Szanowni Państwo,

         W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu przerwy w funkcjonowaniu placówek oświatowych i wprowadzeniu nauczania zdalnego. Dnia 25.03.2020r. na stronie internetowej szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny będzie przekazana Państwu szczegółowa informacja na temat nauczania zdalnego, które realizować będą nauczyciele naszej szkoły

         W celu wsparcia emocjonalnego uczniów naszej szkoły i załagodzenia objawów reakcji kryzysowych związanych z obecnym stanem, do dyspozycji Państwa i dzieci pozostają szkolni pedagodzy:

      p. Bożena Sajewicz -  pedagog,   tel. 696487717, e-mail: b-sajewicz@wp.pl

         dzień                godz.

         Poniedziałek   10:00-14:00

         Wtorek              9:00-14:00

         Środa                12:00-16:00

         Czwartek           9:00-13:00

         Piątek                9:00-12:00

      -porady dla rodziców w sytuacjach kryzysowych

      -jak sobie radzić ze stresem

      -agresja dziecka w domu

       

      p. Iwona Sondej Ciszewska – pedagog,   tel. 782 338 228 e-mail: ivetivet@interia.pl

         dzień                  godz.

         Poniedziałek    12:00-17:00

         Wtorek              6:30-13:00

         Środa               11:00-17:00

         Czwartek           6:30-13:00

         Piątek               11:30-15:30

      - sytuacje konfliktowe w domu

      - trudności wychowawcze

      - motywowanie uczniów do nauki

      - wsparcie dla rodziców

         Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne oferuje dla dzieci z rejonu miasta Szczecin bezpłatne porady i konsultacje telefoniczne z psychologiem codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30 pod numerem telefonu: 91 506 54 60.

          W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 91 4821 621

      Zbigniew Mytkowski

      Dyrektor szkoły

     • Zdalne lekcje

     • Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiono serwis gov.pl/zdalne lekcje, gdzie można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. Jeśli Rodzice, bądź Uczniowie mają problem z zalogowaniem się do dziennika elektronicznego, w celu odebrania zadań przesłanych przez nauczycieli, prosimy o realizowanie planu lekcji i zadań zamieszczonych w tym serwisie.

     • Rekomendacje dla Rodziców i Nauczycieli na czas zawieszenia zajęć w szkole

     • Za pośrednictwem Państwa,  proszę uświadomić dzieciom, aby w właściwy sposób spędzały czas związany z zawieszeniem zajęć szkolnych.

            Dzieci powinny przebywać w domach, unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

             Przerwa w funkcjonowaniu  szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Uczniowie, od 13.05.2020r. drogą elektroniczną będą otrzymywać zadania do wykonywania w domu. Zadania będą przekazywane przez wszystkich nauczycieli za pośrednictwem;

      • dziennika elektronicznego,
      • strony internetowej szkoły,
      • mailingu do rodziców.

      Część zadań będzie na bieżąco sprawdzana przez nauczycieli, inne zadania będą sprawdzone i oceniane po przyjściu uczniów do szkoły. Ważne jest aby dzieci nie spędzały zbyt dużo czasu przy komputerze. Proszę zachęcać dzieci do czytania książek, a uczniów klas VIII do przeczytania obowiązkowych lektur.

             Uczniowie mogą korzystać z darmowej platformy epodreczniki.pl Nauczycieli proszę, o codzienne przekazywanie uczniom zadań do wykonania. W przypadku braku książek – lektur, nauczyciele j. polskiego wskażą rekomendowane przez siebie adresy stron internetowych, na których znajdują się streszczenia lektur. Uczniowie klas VIII muszą być świadomi, że jest to czas, którego nie można zmarnować. CKE nie planuje zmiany terminów egzaminu ósmoklasisty.

         Nauczyciele,  w ramach swojego planu lekcji będą do dyspozycji swoich uczniów i ich rodziców. 

           Dyrektor szkoły,  w ramach swoich kompetencji wykonuje czynności nadzorujące, które dotyczą zadań dla  nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć.

      Zadania dla nauczycieli:

      1. Przekazywanie swoim uczniom zadań do wykonywania w domu – na bieżąco w ramach nauczanego przedmiotu.
      2. Wprowadzenie form kontroli wykonania zadań domowych:
      • kontrola bieżąca,
      •  kontrola i ocena zadań - po powrocie uczniów do szkoły (formy pisemne, opracowania, rozwiązania zadań, przygotowanie referatów, wykonanie prac plastycznych,
      •  opanowanie zadanej partii  materiału, wykonanie ćwiczeń, inne.

      3. Bieżące przesyłanie dyrektorowi, wicedyrektorowi informacji dotyczących pracy z uczniami.

         Przedmiot: …. Formy pracy z uczniami:……  Data: …..   Sposoby kontroli: … 

         Powyższe dotyczy wszystkich nauczycieli.             

      Zbigniew Mytkowski

      Dyrektor Szkoły                                         

     • Zawieszenie zajęć

     • Szanowni Państwo!

      W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (poniżej skrót informacji MEN) informuję, że od dnia 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. W dniach 12 i 13 marca br. w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym nie są w stanie Państwo zapewnić opieki, świetlica szkolna będzie funkcjonowała od godz. 6:30 do godz. 16:30.

      Posiłki dla uczniów, którzy wykupili obiady będą przygotowane i wydawane w godz. 11:30 – 14:00 tylko w czwartek i piątek. Od dnia 16 marca br. posiłki nie będą przygotowywane, a odpis za odwołane obiady będzie potrącony w przyszłym miesiącu. Jednocześnie chcę Państwa zapewnić, że nauczyciele będą przekazywać Państwa dzieciom, drogą elektroniczną materiały do pracy w domu.

      Dyrektor szkoły

       

       

      Skrót informacji MEN

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach

      placówkach oświatowych

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.

      W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

      zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      • Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     • Działania profilaktyczne w związku z zagrożeniem koronawirusem

     • Szanowni  Rodzice i Nauczyciele,

      W związku z pismem Prezydenta Miasta Szczecin, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego informuję co następuje:

      1. Zakaz organizowania wyjść klasowych, wycieczek.
      2. Odwołanie zajęć pozalekcyjnych, z wyjątkiem zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć przygotowujących uczniów klas VIII do egzaminu ósmoklasisty.
      3. Bezwzględne odkażanie rąk przy wejściu do szkoły (dotyczy rodziców, prawnych opiekunów, dzieci).
      4. Zakaz wchodzenia na teren szkoły osób chorych, przeziębionych z objawami infekcji.
      5. Zakaz wynajmu pomieszczeń firmom zewnętrznym.
      6. Bieżące odkażanie przez obsługę szkoły miejsc i przedmiotów użytkowanych przez wiele osób.
      7. Odwołanie zebrań z rodzicami zaplanowanych na 18.03.2020r.
      8. Odwołanie rekolekcji Wielkopostnych zaplanowanych w terminie 23-24-25.03.2020r.
      9. Zakaz przychodzenia do szkoły i oddziału przedszkolnego dzieci chorych lub przeziębionych z objawami infekcji.
      10. Zachowanie szczególnej ostrożności podczas realizacji nauczania indywidualnego w domudziecka.
      11. Rodziców dziecka, które realizuje nauczanie indywidualne w domu, bezwzględnie zobowiązujędo informowania dyrektora szkoły o chorobie dziecka lub innych domowników.
      12. Kontrolowanie przyczyn absencji nauczycieli, dzieci w szkole.

      Powyższe obowiązuje od dnia 11.03.2020r. (środa). Bieżące informacje w zakresie działań profilaktycznych oraz inne komunikaty będą przekazywane Państwu drogą elektroniczną, na stronie internetowej szkoły oraz w widocznym miejscu w szkole.

      W załączeniu pismo Prezydenta

      Z poważaniem

      Zbigniew Mytkowski

      Dyrektor Szkoły

    • TURNIEJ PIŁKARSKI "DZIKICH DRUŻYN"
     • TURNIEJ PIŁKARSKI "DZIKICH DRUŻYN"

     • 2 lutego 2020r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie został rozegrany turniej piłkarski „Dzikich drużyn”. Była to już XX edycja turnieju. Turniej został zorganizowany przez SP 55 i Radę Osiedla Pomorzany. Celem turnieju było propagowanie gry w piłkę nożną  wśród dzieci i młodzieży oraz integracja uczniów.

      Rozgrywki odbywały się zgodnie z zasadami zdrowej i sportowej rywalizacji, a zawodnicy bez zastrzeżeń przestrzegali zasad fair play. Poszczególnym meczom towarzyszyły wielkie sportowe emocje. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny: reprezentacja klas piątych i szóstych. Piątoklasiści zajęli II miejsce, a szóstoklasiści III miejsce.

      Chłopcy otrzymali pamiątkowe medale, drobne upominki oraz puchary. Ponadto Marciniak Marcin uczeń klasy VI C został wyróżniony nagrodą „Najlepszy bramkarz”

      Drużyna piątych klas zagrała w składzie: Franciszek Zadarko, Paweł Wiśniowski, Fabian Filip, Wartolec Dawid, Olesiński Antoni, Borysiuk Viktor, Osadkowski Michał, Pajdzik Filip.

      Drużyna szóstych klas zagrała w składzie: Marciniak Marcin, Kudyba Krzysztof, Grędziński Kacper, Lisiak Kacper, Tomkowicz Szymon, Łozowski Szymon.

     • List dyrektora

     •                                                                                                  Szczecin, 4 marca 2020r.

      Drodzy  Rodzice,  Szanowni Nauczyciele

             W związku z niepokojem związanym z zagrożeniem koronawirusem informuję, że pielęgniarka szkolna przeprowadziła 2 marca 2020r., w każdej klasie pogadanki na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

          W kilku miejscach w szkole znajdują się instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk.  Ponadto w szkole zamontowano 4 dozowniki do odkażania dłoni: przy dyżurce, obok pokoju nauczycielskiego, w świetlicy szkolnej, przy toaletach na I piętrze.

          Na tablicy informacyjnej dyrektora szkoły znajduje się komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

           Proszę,  Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi (w szkole i w domu) na pojawienie się niepokojących symptomów związanych ze stanem zdrowia dzieci. Dzieci z objawami przeziębień i chore nie powinny przychodzić do szkoły

            Jeżeli w szkole zauważymy, że dziecko źle się czuje, ma podwyższoną temperaturę będziemy Państwa telefonicznie  powiadamiać.

       

                                                                                        Z poważaniem

                                                                                Zbigniew Mytkowski   Dyrektor szkoły

   • Aktualności

      • Próbny egzamin ósmoklasisty

       Rodzice uczniów klas VIII, nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych,

       Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

       Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

      • Ankieta dla rodziców

       W celu rozpoznania sytuacji związanej z dostępem dziecka do komunikatorów elektronicznych usprawnienia kształcenia na odległość, proszę o wypełnienie poniższej ankiety.

       Zbigniew Mytkowski

       Dyrektor szkoły

      • Praca pedagoga podczas przerwy w funkcjonowaniu szkoły

       Szanowni Państwo,

       W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu przerwy w funkcjonowaniu placówek oświatowych i wprowadzeniu nauczania zdalnego. Dnia 25.03.2020r. na stronie internetowej szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny będzie przekazana Państwu szczegółowa informacja na temat nauczania zdalnego, które realizować będą nauczyciele naszej szkoły

      • Zdalne lekcje

       Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiono serwis gov.pl/zdalne lekcje, gdzie można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. Jeśli Rodzice, bądź Uczniowie mają problem z zalogowaniem się do dziennika elektronicznego, w celu odebrania zadań przesłanych przez nauczycieli, prosimy o realizowanie planu lekcji i zadań zamieszczonych w tym serwisie.

      • Rekomendacje dla Rodziców i Nauczycieli na czas zawieszenia zajęć w szkole

       Za pośrednictwem Państwa, proszę uświadomić dzieciom, aby w właściwy sposób spędzały czas związany z zawieszeniem zajęć szkolnych.

       Dzieci powinny przebywać w domach, unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

       Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Uczniowie, od 13.05.2020r. drogą elektroniczną będą otrzymywać zadania do wykonywania w domu. Zadania będą przekazywane przez wszystkich nauczycieli za pośrednictwem;

      • Zawieszenie zajęć

       Szanowni Państwo!

       W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (poniżej skrót informacji MEN) informuję, że od dnia 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. W dniach 12 i 13 marca br. w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńcz

     • TURNIEJ PIŁKARSKI "DZIKICH DRUŻYN"
      • TURNIEJ PIŁKARSKI "DZIKICH DRUŻYN"

       2 lutego 2020r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie został rozegrany turniej piłkarski „Dzikich drużyn”. Była to już XX edycja turnieju. Turniej został zorganizowany przez SP 55 i Radę Osiedla Pomorzany. Celem turnieju było propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży oraz integracja uczniów.

      • List dyrektora

       Szczecin, 4 marca 2020r.

       Drodzy Rodzice, Szanowni Nauczyciele

       W związku z niepokojem związanym z zagrożeniem koronawirusem informuję, że pielęgniarka szkolna przeprowadziła 2 marca 2020r., w każdej klasie pogadanki na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.