• KONKURS DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ŚWIETLICY
     • KONKURS DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ŚWIETLICY

     • Zatrzymaj wakacyjne wspomnienia!
      Zaprojektuj POCZTÓWKĘ Z WAKACJI!
      Wykorzystaj różne pomysły i techniki plastyczne.
      Swoją pracę przynieś do świetlicy do 1 października 2021r.
      Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni.
      Zachęcamy do udziału, liczymy na Was :)  Nauczyciele świetlicy
     • WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE

     • PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW  O PRZYZNANIE

      STYPENDIÓW SZKOLNYCH

       

      1. Odbiór druków o przyznanie stypendiów  szkolnych w portierni szkoły – wejście „A” od  03.09.2021.

      2.  Wzory wniosków oraz wszelkie aktualne informacje na temat kryterium dochodowego oraz niezbędnych dokumentów zawarte są na stronie BIP UM ( miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528, 00 netto).

      3.  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć  do szkoły do 15.09.2021, umieścić w skrzynce na dokumenty.

      4. Pracownik szkoły dostarczy wypełnione, kompletne dokumenty do UM.

     • REGULAMIN

     • Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 20

      w okresie stanu zagrożenia COVID 19

      Opracowano w oparciu o obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEiN

      z dnia 2 sierpnia 2021 r.

       •  

       • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej,

       • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły,

       • wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły obowiązuje dezynfekowanie rąk - zgodnie z instrukcją umieszczoną obok dozowników Obsługa szkoły zapewnia regularne napełnianie dozowników.

      W szkole funkcjonują 3 wejścia/ wyjścia

       

      Wejście/wyjście A - wchodzą/wychodzą: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie klas IVa, IVb, Va, Vb. Via, osoby z zewnątrz po uzyskaniu zgody od pracownika portierni

       

      Wejście/wyjście B - wchodzą/wychodzą: dzieci i rodzice z oddziału przedszkolnego, przy czym rodzic może wejść z dzieckiem tylko na mały korytarz, dzieci klas I-III

       

      Wejście/wyjście C - wchodzą/wychodzą: uczniowie klas VII-VIII

       

      • w przestrzeni wspólnej ( szkolne korytarze), wszystkich: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje posiadanie maseczki zakrywającej nos i usta;
      • w częściach wspólnych obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m.;
      • uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przebywają w wyznaczonych salach;
      • uczniowie klas IV-VIII w trakcie przechodzenia do sal lekcyjnych poruszają się prawą stroną z zachowaniem dystansu 1,5 m;
      • w stołówce szkolnej obiad/posiłek może maksymalnie spożywać 24 uczniów:
       • na obiady uczniowie przychodzą według ustalonego harmonogramu;
       • wejścia uczniów do stołówki reguluje nauczyciel dyżurujący w stołówce;
       • uczniowie przed wejściem do stołówki ustawiają się na korytarzu z zachowaniem dystansu 1.5m i posiadają maseczki;
       • uczniowie podczas przerw mogą spożywać kanapki przyniesione z domu;
      • w świetlicy jednorazowo może przebywać 36 uczniów z tym, że 26 uczniów znajduje się przy stolikach z zachowaniem właściwych odstępów, a 10 w części rekreacyjnej (na dywanie), z maseczkami zasłaniającymi nos i usta;

      • nauczyciele dyżurujący zwracają uwagę by uczniowie nie gromadzili się w toaletach i na korytarzach;

      • nauczyciele przypominają uczniom o częstym myciu rąk zasłanianiu podczas kichania i kaszlu ust i nosa;
      • należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć;
      • pracownicy obsługi zobowiązani są do monitorowania czynności związanych z dezynfekcją sal lekcyjnych i innych pomieszczeń;
      • rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego;
      • podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych;
       • uczniowie korzystają z szatni według opracowanego harmonogramu umieszczonego w widocznym miejscu przy szatniach;

       • każda klasa minimum raz w tygodniu realizuje zajęcia wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, może to być spacer bez przebierania się w stroje sportowe. W przypadku złej pogody uczniowie uczestniczą w zajęciach teoretycznych, oglądają filmy na temat zdrowego stylu , życia, historii sportu, filmy o tematyce ekologicznej. Zajęcia te mogą odbywać się w Sali 17;

      • uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy;
      • uczniowie mogą korzystać z przydzielonych im szafek uczniowskich;
      • uczniowie mogą korzystać z biblioteki według specjalnego regulaminu
      • dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np:
      • w czasie zagrożenia COVID19 źródełko wody pitnej jest nieczynne;
      • w salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele należy:
       • zachować odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m;
       • pozostawić wolne ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela;
       • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela;
       • w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów;
      • każdy nauczyciel może zgłosić się do kierownika gospodarczego po maseczki ochronne i rękawice jednorazowe;
      • do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej;
      • w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych, należy ucznia odizolować (pomieszczenie pielęgniarki szkolnej, wydzielone miejsce) i powiadomić rodziców;
      • Zebrania z rodzicami do czasu obowiązywania ustawy COVID19 mogą odbywać się w trybie online;
      • Indywidualne spotkania z rodzicami mogą odbywać się w szkole, po uprzednim umówieniu, wyznaczeniu miejsca spotkania i z zachowaniem reżimu sanitarnego;
      • Zajęcia pozalekcyjne w tym konsultacje mogą odbywać się po zakończeniu zajęć stacjonarnych;
      • Osoby chcące załatwić sprawę w sekretariacie lub spotkać się z dyrektorem szkoły, nauczycielem proszone są o telefoniczne umówienie wizyty i podanie celu spotkania. W sekretariacie może być obsługiwana jedna osoba;
      • Zabrania się wchodzenia na teren szkoły osobom z zewnątrz. Do przekazywania korespondencji papierowej służy skrzynka nadawcza, która znajduje się przy wejściu A;
      • W celu przekazania, wysłania informacji do wychowawcy klasy, nauczyciela należy posługiwać się dziennikiem elektronicznym, przesłać informację na adres poczty szkolnej lub dzwoniąc do sekretariatu;
      • Do dnia 5 września należy uaktualnić telefony kontaktowe do rodziców / prawnych opiekunów dziecka. Teczka z listami klas zawierająca aktualne telefony do rodziców/ prawnych opiekunów będzie specjalnie oznaczona i umieszczona w sekretariacie szkoły;  

      W celu motywowania uczniów do stosowania ww. regulaminu

      wprowadza się zmiany w punktowym ocenianiu zachowania:

      W Regulaminie oceniania zachowania:

      w punkcie 2 - Kryteria przydzielania punktów tzw. ujemnych za postawy i zachowania negatywne;

      w podpunkcie 2 - Zachowanie prozdrowotne dopisujemy zdanie: Na czas obowiązującej pandemii wprowadzamy punkty ujemne za nagminne unikanie noszenia maseczki. -5 punktów;

       

      O każdym przypadku wystąpienia zakażenia COVID 19 należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły

      lub jego zastępcę.

       

      Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

      • specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,

      • zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,

      • aktualnych przepisów prawa.

      Rozporządzenia w związku z COVID-19. (stan prawny: 6 sierpnia 2021 r.)

       

      Do dnia 31 grudnia 2021 r. obowiązują przepisy związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19:

      1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 982);

      2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.).

     • Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022

     • LISTA PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO NAUKI RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      KLASA 1 "Pan Bóg jest naszym Ojcem" (dwie części) autor: ks. Paweł Płaczek wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 2: "Chcemy poznać Pana Jezusa" (dwie części) autor: ks. Paweł Płaczek wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 3 "Jezus jest z nami" (podręcznik+ćwiczenia) autor: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak wydawnictwo JEDNOŚĆ

      KLASA 4 "Miejsca pełne BOGActw" (podręcznik+ćwiczenia) autor: E. Kondrak, E. Parszewska wydawnictwo JEDNOŚĆ

      KLASA 5 "Bóg szuka człowieka" (dwie części) wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 6 "Jezus nas zbawia" (dwie części) wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 7 "Błogosławieni , którzy szukają Jezusa" (podręcznik) autor: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska wydawnictwo JEDNOŚĆ

      KLASA 8 "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" (podręcznik) autor: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska wydawnictwo JEDNOŚĆ

   • Aktualności

     • KONKURS DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ŚWIETLICY
      • KONKURS DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ŚWIETLICY

       Zatrzymaj wakacyjne wspomnienia!
       Zaprojektuj POCZTÓWKĘ Z WAKACJI!
       Wykorzystaj różne pomysły i techniki plastyczne.
       Swoją pracę przynieś do świetlicy do 1 października 2021r.
       Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni.
       Zachęcamy do udziału, liczymy na Was :) Nauczyciele świetlicy
      • WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE

       PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE

       STYPENDIÓW SZKOLNYCH

       1. Odbiór druków o przyznanie stypendiów szkolnych w portierni szkoły – wejście „A” od 03.09.2021.

       2. Wzory wniosków oraz wszelkie aktualne informacje na temat kryterium dochodowego oraz niezbędnych dokumentów zawarte są na stronie BIP UM ( miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528, 00 netto).

      • REGULAMIN

       Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 20

       w okresie stanu zagrożenia COVID 19

       Opracowano w oparciu o obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEiN

       z dnia 2 sierpnia 2021 r.

        • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej,

      • Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022

       LISTA PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO NAUKI RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

       KLASA 1 "Pan Bóg jest naszym Ojcem" (dwie części) autor: ks. Paweł Płaczek wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

       KLASA 2: "Chcemy poznać Pana Jezusa" (dwie części) autor: ks. Paweł Płaczek wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

       KLASA 3 "Jezus jest z nami" (podręcznik+ćwiczenia) autor: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak wydawnictwo JEDNOŚĆ