•                                                                                 "Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.                                                                                        Pomagając innym pomagasz i sobie.                                                                                                                                                        Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliście."

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   - Robert Baden-Powell


            REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
          SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20

          IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

          W SZCZECINIE


          §1

     POSTANOWIENIA OGÓLNE


     Szkolny Wolontariat zapewnienia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, realizowanych przez działania z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu młodzieży w życiu społecznym


     1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

     2. Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być każdy uczeń szkoły, który podpisze porozumienie i zostanie zapoznany z zakresem działalności, obowiązków i przywilejów wynikających z przynależności do SKW.

     3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

     4. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.

     5. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Koła. Opiekunowie Koła zajmują się sprawami organizacyjnymi Koła, a także są łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły.


          §2

     STRUKTURA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU


     1. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu nadzoruje nauczyciel - opiekun.

     2. Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu jest młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.

     3. Opiekun wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu.

     4. Opiekun wolontariatu wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga mu nadzorować jej przebieg.

     5. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

     6. Miejscem organizacji działania Szkolnego Koła Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie.          §3


     CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA


     1. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, kulturalnej, społecznej i na rzecz środowiska naturalnego.

     2. Koło Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej działalności poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

     3. Koło Wolontariatu angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

     4. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest:

     • zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną pomoc innym oraz przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

     • rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych,

     • wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów naszej szkoły,

     • promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym,

     • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.


       

          §4


     OBSZARY I SPOSOBY DZIAŁANIA


     Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne. Sposoby działania to:

     1. zaangażowanie młodzieży do działań na terenie szkoły i na rzecz szkoły:

      • troska o teren wokół szkoły

      • dekorowanie sal lekcyjnych, szkoły

      • pomoc nauczycielom w pracach porządkowych w salach lekcyjnych

      • zorganizowanie dla uczniów oddziału przedszkolnego zabaw konkursowych z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

      • pomoc w dyżurach nauczycielskich

      • organizacja i prowadzenie zabaw w czasie dni wolnych od zajęć edukacyjnych dla dzieci ze świetlicy


     1. organizowanie pomocy koleżeńskiej:

      • pomoc obcokrajowcom w nauce

      • pomoc dzieciom z Ukrainy w opanowaniu języka polskiego

      • opieka nad pierwszoklasistami podczas uroczystości pasowania na ucznia

      • pomoc młodszym kolegom w nauce, odrabianiu lekcji


     1. akcje wolontariatu w środowisku szkolnym:

      • czytanie bajek dzieciom z klas młodszych i w świetlicy szkolnej

      • wykonanie gazetki ściennej promującej wolontariat

      • organizacja szkolnej loterii fantowej/zbiórki pieniężnej na cele charytatywne (np. WOŚP, Adopcja ucznia na odległość, Szlachetna Paczka)


     1. współpraca z Samorządem Szkolnym:

      • świąteczne zdobienie szkoły

      • kiermasze ciast na cele charytatywne


     1. włączanie się w organizację imprez szkolnych i poza terenem szkoły:

      • organizacja jasełek np. w domach opieki społeczne

      • organizacja festynów na terenie naszej szkoły


     1. akcje charytatywne o charakterze lokalnym i ogólnopolskim wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne:

      • zbiórka dla zwierząt ze schronisk karmy, koców

      • zbiórka książek dla potrzebujących szkół, bibliotek, uczniów

      • zbiórka materiałów papierniczych na wyprawki szkolne dla dzieci z niezamożnych rodzin

      • zbiórka plastikowych nakrętek w ramach akcji „Odkręcamy, zbieramy, pomagamy”

      • opieka nad zabytkami w środowisku lokalnym

      • marzycielska poczta – uczniowie piszą listy do chorych dzieci


     1. współpraca z instytucjami (np. POLITES, PCK, Caritas) w ramach organizacji i przebiegu konkretnych akcji.
          §5


     PRAWA WOLONTARIUSZA 


     1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

     2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

     3. Wolontariusz ma prawo wybrać działania, w których chcę wziąć udział.

     4. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Szkolnego Koła Wolontariatu.

     5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.

     6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy, licząc na współpracę osoby wspieranej.

     7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.

     8. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

     9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu.          §6


     OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA


     1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie (zał. nr 3)

     2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Szkolnego Koła Wolontariatu.

     3. Wolontariusz ma obowiązek wypracowania w ramach Wolontariatu nie mniej niż 30 godzin w ciągu roku szkolnego.

     4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Koła Wolontariatu takie jak:

      1. troska o los i problemy słabszych,

      2. praca nad własnym rozwojem,

      3. zaangażowanie na rzecz potrzebujących,

      4. świadome i odpowiedzialne reprezentowanie szkoły,

      5. bycie życzliwym w życiu codziennym.


      

         §7


     NAGRADZANIE WOLONTARIUSZA


     1. Formy nagradzania to wyrażenie uznania słownego, pochwała na forum szkoły, umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej.

     2. Nagrodę stanowią przyznawane punkty dodatnie z zachowania za regularną i systematyczną pracę wolontarystyczną w SKW.

     3. Uczniowie bardzo zaangażowani w ideę wolontariatu, którzy wypracowali minimum 30 godzin na rok udokumentowanych na karcie pracy (zał. nr 1) otrzymują:

      1. zaświadczenie (zał. nr 2) SKW wręczany na uroczystości zakończenia roku szkolnego,

      2. odpowiedni wpis na świadectwie szkolnym,

      3. rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy pochwalne.

     4. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
     §8     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Wolontariatu

     2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Szkolnego Wolontariatu

     3. Rozwiązania Szkolnego Wolontariatu może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły

     4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

     5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Szkolny Wolontariat

     6. Pod koniec roku szkolnego zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące. Spotkają się na nim wszyscy wolontariusze, opiekunowie w celu przypomnienia założeń wolontariatu, celów i zasad działania, a także nagrodzenia za działalność wolontariacką w roku szkolnym.
          Załącznik nr 1


       KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA

       Imię i Nazwisko ……………………………………………………..

       Rok szkolny ………………………………………………..

     l.p.

     Data

     Zakres wykonywanych czynności

     Miejsce wykonywania pracy

     Liczba

     godzin

     Potwierdzenie wykonania pracy          Załącznik nr 2


                                                                                                                           Szczecin, ………………..


      ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU WOLONTARIATU


      Imię i nazwisko wolontariusza: ………………………………………………………………… 

      Data rozpoczęcia wolontariatu: ………………………………

      Data zakończenia wolontariatu: ………………………………

      Liczba wypracowanych godzin: ………………………………


      Charakter wykonywanych zadań:

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


      Ocena pracy wolontariusza:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                      …………………………………………                                                      ………………………………………………

                           (pieczątka szkoły)                                                            podpis opiekuna

                                                                                                             Szkolnego Koła Wolontariatu           Załącznik nr 3


      Zobowiązanie wolontariusza:

     Dołączając do Szkolnego Koła Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego

     cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

      

                                                                                            ………………………………………………………………

                                                                                                                         data, czytelny podpis wolontariusza
      Zgoda rodzica/opiekuna prawnego:

     Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka ……………………………………………………………

     w Szkolnym Kole Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie, w roku szkolnym …………… . Oświadczam, że znany jest mi Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.


                                                                                                        ………………………………………………………

                                                                                                                        data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego