• Wielki sukces naszych uczniów!

     • Z radością informujemy, że do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zakwalifikowali się następujący uczniowie:

      KONKURS MATEMATYCZNY:

      Dawid Burdzicki kl. VIII a

      KONKURS GEOGRAFICZNY:

      Dawid Burdzicki kl. VIII a

      Maciej Wierzelewski kl. VI b

      Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

     • REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM i KLASACH 1-3

     • W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

      obowiązujący od dnia 18 stycznia 2021r.

      Kluczowe rozporządzenia:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

       

      §1

      Regulamin dotyczy: dzieci, opiekunów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

      §2

       ZASADY PRZYPROWADZANIA/ ODBIERANIA DZIECI

      1. Do Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

       

      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa)

       

      3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Przed wejściem do szkoły umieszczono pojemnik z płynem do dezynfekcji – dezynfekcja obowiązuje wszystkich wchodzących na teren placówki. Szkoła posiada termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury ciała.

       

      4. Rodzice nie wchodzą do szkoły, jedynie do przestrzeni wspólnej – przedsionek przy wejściu, zachowując zasady:

      a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

      d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (np. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

       

      5. Rodzice dziecka maja obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

       

      6. Jeżeli pracownik szkoły, opiekun lub nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, natychmiast odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, mierzy temperaturę ciała i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

       

      7. Z przestrzeni wspólnej rodzic przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który odprowadza je do sali, w której będą odbywać się zajęcia. Przed wejściem do sali dziecko myje ręce wodą z mydłem i dezynfekuje je.

      §3

      ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

      8. Zajęcia klas 0-III odbywają się według aktualnie obowiązującego planu zajęć, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej stali, w następującym schemacie:

                  8.1      a) oddział grupy przedszkolnej sala 21

                              b) klasa Ia      sala 22

                              c) klasa Ib      sala 23

                  Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem B

                  8.2      a) klasa IIa     sala 25

                              b) klasa IIb     sala 26

                  Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem A

                              a) klasa IIIa    sala 7

                              b) klasa IIIb    sala 8

                  Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem C

      9. Uczniowie przychodzą do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Po wejściu do szkoły, zdezynfekowaniu i umyciu rąk uczniowie klas I-III przebierają się w swoich klasach i tam pozostawiają wierzchnie okrycia i zmieniają obuwie.

       

      §4

      ZASADY POBYTU W SZKOLE PODCZAS ZAJĘĆ I SPRAWOWANIA OPIEKI

      NAD DZIEĆMI

      1. Podczas realizacji zadań wynikających z realizacji podstawy programowej oraz innych czynności związanych z opieką nad dziećmi (np. odprowadzanie do stołówki, do sali gimnastycznej, na plac zabaw) nauczyciele i pracownicy będą zachowywali dystans między osobami.

       

      2. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

       

      3. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

       

      4. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekcyjnych. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

       

      5. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

       

      6. W oddziale przedszkolnym i klasach I-III nauczyciel będzie organizował przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Podczas przerw uczniowie będą przebywać w klasach, na korytarzu lub na placu zabaw. Grupy będą przebywać na danym terenie wymiennie; nie będą się mieszać.

       

      7. Uczniowie częściej będą korzystać z boiska szkolnego oraz z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

       

      8. Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek, przedmiotów innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

       

      9. Na terenie szkoły wyłączone zostaną źródełka wody pitnej. Uczeń może korzystać tylko z wody lub innych napojów przyniesionych ze sobą. Należy pamiętać, że dzieci nie dzielą się posiłkiem i napojami (np. nie korzystają z tych samych butelek, kubeczków, talerzyków, pojemników).

       

      §5

      ZASADY POBYTY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

      1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch wyznaczonych salach wyposażonych w środki do dezynfekcji, z podziałem na grupy wychowawcze. Maksymalna liczba uczniów przybywających jednorazowo w sali, mała sala – 12, duża sala 20. Uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych podczas pobytu w świetlicy. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w maseczkę. Zalecane jest jak najkrótsze przebywanie w świetlicy szkolnej i w miarę możliwości zapewnienie opieki własnej.

       

      2. Przed przyjęciem uczniów do świetlicy sale będą wietrzone, oraz co godzinę w gtrakcie przebywania dzieci w świetlicy. Wyjścia na plac zabaw przewidywane są w godzinach od 09:30 -10:30 oraz 13:30- 14:30

       

      3. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

       

      4. Uczniowie będą wypuszczani pojedynczo z sal.

       

      5. Sale świetlicy, sprzęt sportowy, klocki po zajęciach będą dezynfekowane, zabrania się przynoszenia z domu własnych zabawek.

       

      6. W uzasadnionej, wyjątkowej sytuacji rodzic, który potrzebuje zapisać dziecko do świetlicy szkolnej  zobowiązany jest zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły, który podejmie decyzję.

       

      §6

          ZASADY WYDAWANIA POSIŁKÓW I KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 1. Uczniowie korzystają ze stołówki  pod opieką wyznaczonego nauczyciela, w wyznaczonych godzinach, według oddzielnego harmonogramu.

       

      §7

       OBOWIĄZKI RODZICÓW

      1.Dziecko przyprowadza/odbiera 1 osoba (zdrowa, bez jakichkolwiek objawów chorobowych).

       

      2.Zakazuje się przyprowadzania do oddziału przedszkolnego i na zajęcia lekcyjne w klasach I-III dzieci z jakimikolwiek objawami choroby zakaźnej (kaszel, katar, duszności, podwyższona temperatura).

       

      3.Rodzić zobowiązany jest do każdorazowego odbierania telefonu ze szkoły.

       

      4.Jeśli w trakcie pobytu w oddziale przedszkolnym lub w klasach I-III dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane, a rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia rodzic/opiekun może przyprowadzić dziecko wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.

       

      §8

      PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

      1.Dziecko, u którego w trakcie pobytu w oddziale przedszkolnym lub w klasach I-III zaobserwowano duszności, kaszel, podwyższoną temperatura, zostaje bezzwłocznie odizolowane do tzw. IZOLATORIUM przez pracownika szkoły wskazanego przez dyrektora szkoły.

       

      2.Pracownik ten zabezpiecza się w środki ochrony osobistej i pozostaje z dzieckiem do czasu przyjazdu rodziców, utrzymując min. 2 m odległości.

       

      3.Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, a także bezzwłocznie telefonuje do rodzica/ opiekuna dziecka.

       

      4.Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

       

       5.Pracownik, u którego w trakcie pobytu w placówce zaobserwowano duszności, kaszel, podwyższoną temperaturę zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do IZOLATORIUM.

       

      6.Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

     • List do rodziców

     • Drodzy Rodzice!

      Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III  wracają do szkoły,
      do  tradycyjnego nauczania.

      Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dzieci oczekiwały na przywrócenie zajęć stacjonarnych, na bezpośredni kontakt z nauczycielem, na możliwość rozmowy i zabawy z rówieśnikami, nawet w ograniczonym wymiarze. Dzieci wiedzą już, że sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń - nie wolno przytulić koleżanki
      na powitanie, dzielić się śniadaniem, pożyczać swoich przyborów, nie wolno wyjść z klasą
      do kina czy muzeum. Bardzo proszę, przypomnijmy dzieciom dlaczego tak się dzieje. Mówmy w domu i w szkole o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i dystansu od innych osób. Wspólnie brzmiący komunikat, przekazywany przez pracowników szkoły i rodziców sprawi,
      że dzieci będą postępować właściwie. Wsparcie rodziców jest dla dziecka bardzo ważne,
      a rozmowa pozwoli na ujawnienie ich wahań, lęków i umożliwi zorganizowanie pomocy.

      Od 18 stycznia zarówno dzieci, rodziców i pracowników szkoły obowiązują następujące wymogi i zalecenia dotyczące higieny i bezpieczeństwa:

      • Wejście  do szkoły wyłącznie z osłoną ust i nosa,
      • Mycie i dezynfekcja rąk po wejściu,
      • Poruszanie się w przestrzeniach wspólnych z osłoną ust i nosa,
      • Zachowanie dystansu (co najmniej 1,5 metra),
      • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
       • 1 piekun z dzieckiem/dziećmi,
       • dystansu d kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       • dystansu d pracowników szkoły min. 1,5 m,
      • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
       z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

       

      Przypominam zasady organizacji pracy szkoły:

      Organizacja lekcji

      • Każda klasa  ma zajęcia lekcyjne w jednej, wyznaczonej sali,
      • Uczniowie mają stałe miejsca w sali,
      • W celu zachowania dystansu społecznego dzieci z poszczególnych klas wchodzą do szkoły różnymi wejściami i kierują się do wyznaczonych szatni,
      • Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się przede wszystkim na świeżym powietrzu, w razie konieczności pozostania w budynku – w sali sportowej,
      • Aby uniknąć tłoku przed toaletami podczas przerw, uczniowie mogą chodzić pojedynczo do toalety w czasie lekcji – obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk.

      Organizacja przerw

      • Nauczyciel organizuje przerwę w zajęciach zgodnie z potrzebami uczniów, po upewnieniu się, że w miejscu spędzania przerwy nie przebywa inna klasa,
      • W miarę możliwości przerwy mogą być organizowane na świeżym powietrzu,
      • Nauczyciel nadzorujący daną salę lekcyjną pilnuje, aby była ona odpowiednio wywietrzona,
      • Po powrocie z przerwy obowiązuje mycie rąk,
      • Na początku  przerwy śniadaniowej i po zjedzeniu posiłku uczniowie myją ręce.

      Organizacja pracy stołówki szkolnej

      • Przed wyjściem do stołówki podczas przerwy obiadowej oraz po powrocie dzieci myją ręce,
      • Do stołówki dzieci udają się pod opieką nauczyciela zgodnie z opracowanym harmonogramem,
      • W stołówce zajmują miejsca zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zachowując konieczny dystans,
      • Ze względów sanitarnych w szkole nie ma możliwości zakupu jedzenia i wody. Proszę, aby dzieci przychodziły na zajęcia z zapasem napoju i drugim śniadaniem.

       

      Organizacja pracy świetlicy szkolnej

      • Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas                          I – III,
      • W świetlicy uczniowie przestrzegają wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego,
      • Ze wzglądu na duże trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego w świetlicy prosimy, aby w miarę możliwości zapewnić opiekę dzieciom przed i po zajęciach szkolnych,
      • W świetlicy uczniowie przestrzegają wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego.

       

      UWAGA!

      Jeżeli Państwa dziecko wykazuje w domu objawy choroby (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne) zachęcamy, aby pozostało w domu dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich (chorego dziecka, innych uczniów, nauczycieli, obsługi szkoły). Jednocześnie przypominam, że w takiej sytuacji wskazana jest konsultacja z lekarzem.

       

      Drodzy Państwo,

      życzę dzieciom udanego powrotu do zajęć, dobrych relacji z rówieśnikami oraz szczerych  rozmów z wychowawcami o ważnych dla nich problemach.

      Życzę także Państwu i uczniom zdrowia, a dzieciom ponadto radości ze wspólnego przebywania i wspólnej nauki.

       

      Serdecznie pozdrawiam

      dyrektor szkoły

      Zbigniew Mytkowski

     • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

     • Organizacja zajęć w szkole

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
      3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
      4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
      2. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
      3. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      4. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
      5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
      6. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.
      7. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
      8. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in.:
      • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
      • korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
      • korzystania ze stołówki szkolnej,
      • zajęć na boisku.
      1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
      2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
      3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      4. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
      5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
      6. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
      7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
      9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
      10. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
      11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
      12. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.
      13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      15. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
      16. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
      17. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
      18. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.
      19. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna.  Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen  - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.
      20. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
      21. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.
      22. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

      - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

      - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
      2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
      3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
      4. Należy monitorować  codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
      5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
      7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
      8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
      9. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
      10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

      Gastronomia

      1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
      2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
      3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
      4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
      5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.
      6. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
      7. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
      8. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
      9. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

      1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
      2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
      4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
      5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
      6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
      7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
      8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
      9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

      * ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

     • Dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego

     • Dyżur wakacyjny w przedszkolu przy SP20 im. Ks. Jana Twardowskiego:

          28.06-02.06 2021r – 1 tydzień

          05.07-09.07 2021r – 2 tydzień

          12.07-16.07 2021r – 3 tydzień

          19.07-23.07 2021r – 4 tydzień

      TERMINY:

      • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie  od 18.01.2021 do 29.01.2021 r.
      • Weryfikacja  zgłoszeń w terminie od 01.02.2021 do 12.02.2021 r.
      • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 17.02.2021 r.

      Dyżury w placówkach macierzystych:

      • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia
      • do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach będą przyjmowane wyłącznie dzieci
       z macierzystej placówki,
      • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
      • kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę
      • obowiązkiem rodzica jest  dostarczenie (w formie załącznika do zgłoszenia) zaświadczenia
       o zatrudnieniu
      • dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje
      • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  najpóźniej do 12.06.2021 r.
      • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie
      • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 już uczęszczają do poszczególnych placówek
      • zainteresowani rodzice będą składać zgłoszenie w sprawie opieki wakacyjnej poprzez „wrzucenie” do urny w swoim macierzystym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
       w szkole. Konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało
       w placówce z określeniem liczby godzin pobytu
      • o organizacji pracy w okresie dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor
      • rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.