• Komunikat dyrektora szkoły

     • Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
      informuję, że na podstawie:

      Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1

      od dnia 4 maja 2021r. zajęcia lekcyjne dla wszystkich uczniów  z klas I – III
      odbywać się będą w systemie stacjonarnym,
      według  wcześniejszego „starego” planu lekcji

       

      ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

      Zajęcia klas 0-III odbywają się według aktualnie obowiązującego planu zajęć, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, w następującym porządku:

                  1.        a) oddział grupy przedszkolnej sala 20-21

                              b) klasa Ia    sala 22

                              c) klasa Ib     sala 23

                  Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem B

                  2.        a) klasa IIa   sala 25

                              b) klasa IIb   sala 26

                  Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem A

      3.        a) klasa IIIa    sala 7

                               b) klasa IIIb    sala 8

                  Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem C

       

      Uczniowie przychodzą do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Po wejściu do szkoły, umyciu, zdezynfekowaniu dłoni uczniowie klas I-III przebierają się w swoich klasach i tam pozostawiają wierzchnie okrycia i zmieniają obuwie.

       

      ZASADY POBYTU W SZKOLE PODCZAS ZAJĘĆ I SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

      1. Podczas realizacji zadań wynikających z realizacji podstawy programowej oraz innych czynności związanych z opieką nad dziećmi (np. odprowadzanie do stołówki, do sali gimnastycznej, na plac zabaw) nauczyciele i pracownicy będą zachowywali dystans między osobami.

      2. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      3. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      4. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekcyjnych. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

      5. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      6. W oddziale przedszkolnym i klasach I-III nauczyciel będzie organizował przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Podczas przerw uczniowie będą przebywać w klasach, na korytarzu lub na placu zabaw. Grupy będą przebywać na danym terenie wymiennie; nie będą się mieszać.

      7. Uczniowie częściej będą korzystać z boiska szkolnego oraz z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

      8. Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek, przedmiotów innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

      9. Na terenie szkoły wyłączone zostaną źródełka wody pitnej. Uczeń może korzystać tylko z wody lub innych napojów przyniesionych ze sobą. Należy pamiętać, że dzieci nie dzielą się posiłkiem i napojami (np. nie korzystają z tych samych butelek, kubeczków, talerzyków, pojemników).

       

      ZASADY POBYTU W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

      1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch wyznaczonych salach wyposażonych w środki do dezynfekcji, z podziałem na grupy wychowawcze. Zalecane jest jak najkrótsze przebywanie w świetlicy szkolnej i w miarę możliwości zapewnienie opieki własnej.

      2. Przed przyjęciem uczniów do świetlicy sale będą wietrzone, oraz co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy. Wyjścia na plac zabaw przewidywane są w godzinach od 09:30 -10:30 oraz 13:30- 14:30

      3. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

      4. Sale świetlicy, sprzęt sportowy, klocki po zajęciach będą dezynfekowane, zabrania się przynoszenia z domu własnych zabawek.

      5. W uzasadnionej, wyjątkowej sytuacji rodzic, który potrzebuje zapisać dziecko do świetlicy szkolnej  zobowiązany jest zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły, który podejmie decyzję.

       

      ZASADY WYDAWANIA POSIŁKÓW I KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

      1. Uczniowie korzystają ze stołówki  pod opieką wyznaczonego nauczyciela, w wyznaczonych godzinach, według oddzielnego harmonogramu.

       

       OBOWIĄZKI RODZICÓW

      1. Dziecko przyprowadza/odbiera 1 osoba (zdrowa, bez jakichkolwiek objawów chorobowych).

      2. Zakazuje się przyprowadzania do oddziału przedszkolnego i na zajęcia lekcyjne w klasach I-III dzieci z jakimikolwiek objawami choroby zakaźnej (kaszel, katar, duszności, podwyższona temperatura).

      3. Rodzić zobowiązany jest do każdorazowego odbierania telefonu ze szkoły.

      4. Jeśli w trakcie pobytu w oddziale przedszkolnym lub w klasach I-III dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane, a rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia rodzic/opiekun może przyprowadzić dziecko wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.

     • Konkurs fotograficzny "Szczecin wiosną ożywiony"

     • Z radością informujemy, że

      uczennica klasy I A z naszej szkoły

      Milena Stwora

      zdobyła II miejsce

      w międzyszkolnym konkursie fotograficznym 

      Szczecin wiosną ożywiony

      zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bolesława Chrobrego

       w Szczecinie.

      Milena wykonała zdjęcie: Gotowość do lotu.

       

      W tym samym konkursie wyróżnienia otrzymali również:

      - Klaudia Karpińska z kl. I A

      - Jakub Leśniowski z kl. III B

       

      Milenie, Klaudii i Jakubowi GRATULUJEMY SUKCESU. Dziękujemy również Amelii Kieruczenko z kl. I A, oraz Idzie Szybiak i Wojciechowi Adamczakowi z kl.III B za udział w konkursie. Wszystkie zdjęcia były ciekawe i ukazywały piękno wiosennego Szczecina. Można je podziwiać w albumie fotograficznym na stronie naszej szkoły.

     • Złote Szkoły NBP

     • Nasza szkoła dołączyła do programu „Złote Szkoły NBP”

      Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

      Do udziału w programie zaproszono nauczycieli i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

      Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

      W szkole zawiązała się drużyna. Nazywamy ją Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Do Drużyny zgłosiło się siedmioro naszych uczniów z klas 7: Sara, Marcin, Maja, Marek, Barbara, Kacper, Miłosz.  Na czele drużyny stanęli nauczyciele geografii oraz WOS panie: Żanetta Petryniak oraz Małgorzata Załuska.   Drużyna zdobywała niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowywała pomysły na ich realizację i przeprowadzała zadania programu.

      Ekspert

      Szkoła mogła przystąpić do programu  dzięki zaangażowaniu jednego z rodziców - Pani Luizy Paproty-Mikszo oraz Fundacji "DOBRA ENERGIA - FUNDACJA PKP ENERGETYKA”. Naszym ekspertem została Pani Magdalena Kaczorowska Dyrektor Biura Finansowego PKP Energetyka z Warszawy. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

       

       

      Program „Złote Szkoły”

      Wywiad z ekspertem

       

      9 kwietnia 2021r. w ramach realizacji Programu „Złote Szkoły NBP” odbyło się spotkanie online z naszym ekspertem Panią Magdaleną Kaczorowską Dyrektorem Biura Finansowego PKP Energetyka z Warszawy. Pani Magdalena od wielu lat zajmuje się zawodowo finansami i jest w tej dziedzinie ekspertką. Nasz gość przybliżył uczestnikom programu zagadnienia związane z oszczędzaniem i inwestowaniem. Jak zdobywać pieniądze, na co można je wydać oraz jak je oszczędzać/pomnażać, na co uważać, żeby ich nie stracić.

      Barbara oraz Miłosz, uczniowie z klas siódmych, po spotkaniu z ekspertem przeprowadzili wywiad. Oto część pytań i odpowiedzi:

      W co najlepiej inwestować w czasach korona wirusa?

      -Myślę że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, dlatego że  żyjemy w czasach ogromnej zmienności i nie pewności. Moim zdaniem nie ma jednej takiej propozycji inwestycyjnej, o której moglibyśmy powiedzieć z pewnością że ona na pewno przyniesie zyski… W tej chwili popularne jest inwestowanie w nieruchomości…

      W jakie waluty najlepiej inwestować?

      -… rynek walutowy jest bardzo zmienny, charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością i kapryśnością. Rynek walutowy nie jest uważany za dobre miejsce, w którym można inwestować, ze względu na dużą zmienność…

      Jak założyć lokatę?

      -W każdym banku można założyć lokatę przez Internet [...], w grupie produkty "otwórz lokatę".[...] Natomiast w można też otworzyć lokatę w baku w którym się nie ma rachunku. Idzie się w tedy do banku i należy powiedzieć "chce się otworzyć lokatę". [...] Będziecie musieli podać numer rachunku na który ma ta lokata wrócić . [...].

       

      Przed uczestnikami programu jeszcze debata szkolna pt. „Oszczędzanie czy inwestowanie?”

       

       

     • SZCZECIN – MOJE MIASTO

     • 26 kwietnia 1945 r. jest istotną datą w dziejach Szczecina i z całą pewnością możemy ją zestawiać z innymi przełomowymi datami w historii miasta. Bez tej daty nie byłoby 5 lipca i ostatecznego przejęcia Szczecina przez polską administrację.

      Rocznica wydarzeń 26 kwietnia 1945 roku może być okazją do poznania historii naszego miasta, rozmowy o teraźniejszości i przyszłości Szczecina. Zapraszamy do mini-projektu SZCZECIN – MOJE MIASTO.

     • Komunikat dyrektora szkoły w sprawie nauczania hybrydowego

     • Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

      informuję, że na podstawie:

      Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1

      od dnia 26 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 20, w klasach I-III obowiązywać będzie nauczanie hybrydowe

      Zajęcia  w szkole odbywać się będą dla 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie.

      W zajęciach szkolnych może uczestniczyć uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję.

       

      Grupa I:

      od 26.04.2021r do 30.04.2021r. – stacjonarnie

      klasy: Ib, IIa, IIb

       

      Grupa II:

      od 26.04.2021r do 30.04.2021r. – zdalnie

      klasy: Ia, IIIa, IIIb

       

      Zmiana nastąpi po całym tygodniu nauki stacjonarnej i zdalnej.

      Zajęcia w szkole, dla wszystkich klas rozpoczynają się od godz. 8:00.

      W szkole prowadzona będzie również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

      Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego pozostaje bez zmian.

       

      Wejście uczniów do szkoły i sale lekcyjne, w których będą odbywać się zajęcia:

      Klasa  Ib – wejście B, sala 22

      Klasy IIa – wejście C, sala 25,

      Klasa  IIb – wejście C, sala 7

      Klasa   Ia – wejście B, sala 22

      Klasy IIIa – wejście C, sala 25

      Klasa  IIIb – wejście C, sala 7

      Wydawanie obiadów odbywać się będzie w godz. 11:15 -12:25

      W szkole obowiązuje ustalony reżim sanitarny.                  

       

                                                                                              Dyrektor szkoły: Zbigniew Mytkowski

       

       

       

       

       

       

       

                                                                          

       

       

     • 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega.

       

      Oto dobre praktyki jak korzystać z materiałów znalezionych w sieci. Autorem akcji i grafiki jest pani Alicja Podstolec

     • Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

     •  W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

       

      Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się

      w następujący sposób:

      1) Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

       

            2) Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

       

       

       

      Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

      1) Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,
       

      1) Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 16.00,

      2) Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,

      3) Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,

      4) Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,

      5) Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,

      6) Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.


       

      Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

       

     • PAMIĘTAMY

     • 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim

      ,,W zasadzie najważniejsze jest samo życie. A jak jest już życie, to najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność. I już nie wiadomo, co jest najważniejsze”. ,,Czy jest taka miara, według której można rozstrzygnąć, kto ma prawo żyć? Nie ma takiej miary”. ,,Większość była za powstaniem. Przecież ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Więc podporządkowaliśmy się tej umowie”. ,,O to w życiu chodzi, o zwykłe męskie decyzje”. ,,Dokonanie wyboru między życiem a śmiercią jest ostatnią szansą zachowania godności”.

      Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

     • Sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych

     • Z wielką radością informujemy,  że nasi uczniowie osiągnęli bardzo duże sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

       

      Etap wojewódzki Konkursu Geograficznego:

      Dawid Burdzicki kl. VIII a – tytuł laureata

      Maciej Wierzelewski kl. VI b – tytuł finalisty

       

      Etap wojewódzki Konkursu Matematycznego:

      Dawid Burdzicki kl. VIII a – tytuł finalisty

       

      Chłopcy, wielkie brawa i gratulacje dla Was!

      Składamy również podziękowania paniom Żanetcie Petryniak i Ewie Ziemkiewicz za pomoc w przygotowaniach do konkursów.

     • Wyniki IV międzyszkolnego konkursu „Chrońmy szczecińskie krokusy”

     • Uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 48 w Szczecinie „Chrońmy szczecińskie krokusy”, który polegał na napisaniu hasła zachęcającego do ochrony szczecińskich krokusów. W związku z pandemią długo czekaliśmy na wyniki, niestety niemożliwe okazało się zorganizowanie uroczystego podsumowania konkursu. Na konkurs wpłynęło aż 270 haseł z 20 szczecińskich szkół podstawowych. Jury przyznało 10 tytułów laureatów oraz 7 wyróżnień. Z naszej szkoły tytuł laureata otrzymała Natalia Kopeć z klasy III a. Dwie tabliczki ze stworzonym przez naszą uczennicę hasłem: „Jasne Błonia pięknieją, gdy krokusy na nich widnieją. Spacerowiczu miły, spaceruj tak, żeby zawsze tu były” zostały umieszczone na Jasnych Błoniach, a jedna przed naszą szkołą. Laureatce gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za liczny udział w konkursie. Po powrocie do szkoły otrzymacie pamiątkowe dyplomy. Wszystkich uczniów i rodziców zachęcamy do odwiedzenia Jasnych Błoni, podziwiania piękna kwitnących właśnie krokusów i odnalezienia wśród nich tabliczek z hasłami naszej laureatki.

      Koordynator konkursu:

      Paulina Bonter - Burdzicka

     • Wyniki konkursu „Wiosenne kwiaty”

     • W marcu odbył się szkolny konkurs plastyczny dla klas I – III „Wiosenne kwiaty”.

      Jury nagrodziło następujące osoby:

      I miejsce: Lena Król kl. II a

      II miejsce: Oleksii Skliarenko kl. I a

      III miejsce: Polina Burenko kl. I b

      Wyróżnienia:

      Zofia Brejt kl. II a

      Bogdan Burenko kl. II a

      Wiktoria Garstka – Waszczeniuk kl. III b

      Lena Jaeger kl. II a

      Helena Jurszo kl. I a

      Marcel Kunawicz kl. II a

      Alicja Rakowiecka kl. I b

      Milena Stwora kl. I a

      Jakub Zajas kl. I b

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Czekają na Was dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

      Opiekunowie konkursu:

      Paulina Bonter – Burdzicka

      Iwona Sondej – Ciszewska

     • Światowy Dzień Wody z PAH w naszej placówce

     • W tegorocznej edycji akcji Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną wzięły udział dzieci klas 1-3 naszej szkoły. Razem z tysiącami przedszkoli, szkół, bibliotek i domów kultury w całej Polsce podjęliśmy temat dostępu do wody jako globalnego wyzwania. Obejrzyjcie fotorelację i zobaczcie w jaki sposób nabywaliśmy wiedzę ucząc się o bardzo ważnych kwestiach naszej planety. Wkrótce otrzymamy certyfikat PAH za wkład w propagowanie świadomości zmian globalnych na świecie, a także kwestie oszczędzania wody.

      Tekst piosenki, którą dzieci spiewają w filmie: "Daj ziemię, daj wodę, dodaj ziarno, doglądaj."