• Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy

     • Szanowni Państwo,

      Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków)  może odbywać się elektronicznie:  rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”.

      Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

     • Wypłata stypendium w czerwcu 2020r.

     • tylko i wyłącznie

       w dniu 15.06.2020 r., (poniedziałek) w portierni szkoły 

      zgodnie z umówionymi telefonicznie godzinami

       

      Przy odbiorze stypendium obowiązuje:

      1.  założona maseczka,
      2.  dezynfekcja rąk na miejscu (przy portierni).
     • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA EDUKACYJNE w klasach IV - VIII

     • Podstawa prawna: Rozporządzeniem MEN z dnia 15 marca 2020 roku z późniejszymi zamianami

      Informuję, że od dnia 1 czerwca do dnia 5 czerwca 2020r.  roku odbywać się będą na terenie szkoły konsultacje dla uczniów z klas IV -VIII.   Konsultacje dla uczniów klasach VIII  odbywać się będą na dotychczasowych warunkach.

      Zasady udziału uczniów w konsultacjach na terenie szkoły:

      Udział w konsultacjach jest dobrowolny.

      W konsultacjach na terenie szkoły mogą uczestniczyć tylko zdrowi uczniowie.

      Na terenie szkoły obowiązuje przestrzeganie zasad   związanych z występowaniem COWID 19.

      Konsultacje będą odbywać się w godzinach wyznaczonych przez nauczycieli.

      Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych wcześniej salach.

      Uczeń, dzień wcześniej zgłasza drogą elektroniczną nauczycielowi zagadnienie do wyjaśnienia podczas konsultacji.

      W przypadku konsultacji, które odbędą się w poniedziałek, 01.06.2020r. zagadnienie do wyjaśnienia podczas konsultacji należy przesłać w piątek, 29.05.2020r.

      W przypadku braku uczniów zainteresowanych konsultacjami na terenie szkoły, nauczycieli obowiązuje prowadzenie konsultacji w dotychczasowej formule.

                                                                                                             Dyrektor Szkoły

                                                                                                          Zbigniew Mytkowski

       

     • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

     • DOTYCZĄCY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI UCZNIÓW KLAS VIII

      Podstawa prawna: Rozporządzeniem MEN z dnia 15 marca 2020 roku.

                  Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku odbywać się będą na terenie szkoły konsultacje dla uczniów klas VIII.  Konsultacje będą prowadzić nauczyciele uczący w klasach VIII przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty: języki polski, matematyka i język obcy (egzaminacyjny).

                Konsultacje mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, uzupełnienie i rozszerzenie zdobytej wiedzy, utrwalenie  umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz poinformowanie uczniów o organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w warunkach występowania zagrożenia COVIT19. Zajęcia obywać się będą w ciągu jednego dnia tygodnia (sala sportowa), w wymiarze  2 godzin lekcyjnych z każdego przedmiotu. W godzinach, kiedy odbywać się będą konsultacje, nie będą prowadzone zajęcia zdalne W związku z koniecznością przygotowania harmonogramu zajęć proszę o informację zwrotną, czy Państwa córka / syn będzie brała / brał udział w konsultacjach, z uwzględnieniem wytycznych GIS,MZ,MEN.

                  W celu sprawnej organizacji zajęć proszę o deklarację udziału w zajęciach lub rezygnację
      z udziału. Termin i miejsce odesłania Deklaracji rodziców  (w formie scanu lub faxu) do 22 maja 2020 roku, godz. 9.00; adres e-mailowy Szkoły: sp20@miast.szczecin.pl

      Brak deklaracji uniemożliwi udział dziecka w konsultacjach.

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                                          Zbigniew Mytkowski

     • Wypłata stypendium w maju 2020 r.

     • tylko i wyłącznie

       w dniu 15.05.2020 r., (piątek)  

      w godz. 12.00 – 15.30

      w portierni szkoły

      Przy odbiorze stypendium obowiązuje:

      1. założona maseczka,
      2. dezynfekcja rąk na miejscu (przy portierni).
     • Komunikat ZFŚS dla emerytów i rencistów

     • Szanowni Państwo,

      emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

      Uprzejmie informuję, że w okresie 01.06.2020r. – 15.06.2020r. można składać wnioski o świadczenie socjalne z ZFŚS wraz z wnioskiem, proszę dostarczyć aktualną decyzją ZUS o wysokości otrzymywanej emerytury, renty z uwzględnieniem ostatniej waloryzacji.

      Z uwagi na stan epidemiczny wnioski wraz z decyzją ZUS można przesyłać:

      1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły :
       Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
       70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
      2. Pocztą elektroniczną
       Zeskanowany wniosek wraz z decyzją ZUS
       Adres email:
       sp20@miasto.szczecin.pl
      3. Dostarczyć osobiście i złożyć w zaklejonej kopercie w dyżurce szkoły.

      Z poważaniem,
      Zbigniew Mytkowski
      Dyrektor szkoły

     • Dzień Ziemi

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Ziemi.

      22 kwietnia na całym świecie obchodziliśmy Dzień Ziemi. Była idealna okazja do porozmawiania z uczniami o ekologii. Zamiast po raz kolejny mówić o tym, czego nam robić nie wolno (wyrzucać śmieci do lasu, marnować wody, używać plastikowych naczyń itd.) albo o tym, co mamy robić (segregować śmieci, brać prysznic zamiast kąpieli, używać filtrów do wody itd.) tym razem "porozmawialiśmy" o rozwiązaniach w miastach opartych na przyrodzie. Są to takie rozwiązania jak: zielone dachy, zielone ściany na budynkach, zieleń w domu, tworzenie ogródków komunalnych.

      Niektórzy uczniowie z okazji Dnia Ziemi przedstawili swoje pomysły w sposób graficzny. Oto ich prace.

      Żanetta Petryniak

     • Aneks do procedury kształcenia na odległość

     • Szanowni Państwo,

            W związku z wydłużeniem okresu kształcenia na odległość, do dnia 24.05.2020r oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, od dnia 04.05.2020r. według załączonego harmonogramu lekcje z przedmiotów j.polski, j.angielski, j.niemiecki, matematyka, historia, chemia, fizyka, przyroda, geografia, biologia w klasach IV-VIII (dotyczy również nauczania indywidualnego i indywidualnej ścieżki kształcenia) odbywać się będą z wykorzystaniem usługi internetowej opartej na chmurze zawierającej zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej – Microsoft Teams. Nauczycieli wymienionych przedmiotów i wychowawców klas zobowiązuje, by w dniach 29-30.04.2020r. dopracowali współpracę z dziećmi w aplikacji Microsoft Teams.  Nadmieniam, że od 04.05.2020r. kształcenie na odległość w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie odbywać się będzie w oparciu o aplikację Microsoft One Note i aplikację Microsoft MS Teams. Wymienione aplikację  wzbogacają metody i formy kształcenia na odległość.

               Mając na uwadze zalecenia medyczne dotyczące czasu pracy przy komputerze, zajęcia będą odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo w przypadku języka polskiego i matematyki, pozostałe przedmioty w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Czas trwania  lekcji on-line, to 30 minut. Zajęcia rozpoczynać się będą według planu dzwonków obowiązujących w szkole. Godziny wychowawcze w wymiarze przynajmniej 1 godziny tygodniowo należy realizować wykorzystując aplikację Microsoft MS Teams.
      Przypominam, że nagrywanie i wykonywanie zdjęć podczas lekcji online, udostępnianie linków osobom trzecim, zamieszczanie swoich materiałów bez zgody nauczyciela jest zabronione.

                                                                                          Dyrektor szkoły Zbigniew Mytkowski