• PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW 0 PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH

     • 1. Odbiór druków o przyznanie stypendiów szkolnych w portierni szkoły – wejście „A” od 04.09.2020

      2. Wzory wniosków oraz wszelkie aktualne informacje na temat kryterium dochodowego oraz niezbędnych dokumentów zawarte są na stronie BIP UM http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp  (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto)

      3. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do szkoły do 14.09.2020, umieścić w  skrzynce na dokumenty w portierni szkoły – wejście „A”.

      4. Pracownik szkoły dostarczy wypełnione, kompletne druki do UM.

      5. W razie pytań prosimy o kontakt z pedagogami szkoły.

     • PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

     • Bożena Sajewicz  odziały klasowe V- VIII,  mail b-sajewicz@wp.pl, tel. 91 4 821 621 wewn. 2

      Iwona Sondej – Ciszewska odziały klasowe 0 – IV, mail ivetivet@interia.pl, tel. 91 4 821 621 wewn. 2

      PONIEDZIAŁEK:               12:45 – 17:15 -  I.Sondej – Ciszewska

      WTOREK:                          08:00 – 12:00 – B.Sajewicz

      ŚRODA:                             08:45 – 12:45 -  I. Sondej – Ciszewska

      CZWARTEK:                     10:45 – 12:15 – I.Sondej – Ciszewska

                                                12:00 – 16:00 – B. Sajewicz

      PIĄTEK:                             08:45 – 10:45 – B. Sajewicz

       

      Konsultacje z pedagogiem szkolnym po wcześniejszym, telefonicznym lub e-mailowym  ustaleniu terminu.

     • ŚWIETLICA - NABÓR

     • Informujemy, że wszyscy uczniowie, których rodzice uaktualnili godziny pobytu dziecka w świetlicy zostali przyjęci. Bardzo prosimy o przestrzeganie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka. Listy dzieci udostępnione zostaną wychowawcom klas.

     • Główne założenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 20

     • obowiązujące od 1 września 2020r. na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS

      1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
      2. Pracę dydaktyczno – wychowawczą w systemie stacjonarnym  mogą wykonywać wyłącznie nauczyciele zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
      3. Pracownicy administracji i obsługi mogą wykonywać swoje obowiązki, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
      4. W szkole obowiązuję zachowanie reżimu sanitarnego: mycie rąk, dezynfekowanie rąk, posiadanie maseczek ochronnych na nos i usta, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. Posiadanie maseczek ochronnych jest obowiązkowe dla uczniów klas IV-VIII, wchodzących na teren szkoły oraz przebywających podczas przerw na korytarzach.
      5. Wszystkie pomieszczenia szkolne będą dezynfekowane zgodnie z zaleceniami GIS.
      6. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się karty monitorowania utrzymania  czystości i czynności dezynfekcyjnych
      7. W szkole funkcjonują trzy wejścia: główne A ( klasy IV -VI), B ( oddział 0, edukacja wczesnoszkolna), wejście C (klasy VII – VIII).
      8. Poza wydzielonymi strefami wspólnym (przedsionek przy portierni – wejście A, przedsionek przy wejściu B) obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na teren szkoły, zakaz dotyczy rodziców i innych osób.
      9. Załatwienie spraw odbywa się drogą elektroniczną i poprzez skrzynkę w przedsionku portierni.
      10. Do odwołania obowiązuje zakaz używania szafek uczniowskich.
      11. Obiady dla uczniów będą wydawane zgodnie z zaleceniami GIS: oddział przedszkolny od 01.09.2020r, klasy I-VIII od 03.09.2020r.
      12. Zajęcia wychowani fizycznego odbywać się będą głównie na dworze. Używany w sali sprzęt sportowy każdorazowo będzie odkażany. Uczniów korzystających z sali obowiązuje bezwzględne posiadanie butów zmiennych.
      13. Rodzice wszystkich uczniów szkoły zobowiązani są w terminie do 02.09. 2020r. podać wychowawcy klasy aktualne telefony kontaktowe.
      14. Stoliki w salach będą ustawione w taki sposób, by zapewnić bezpieczny dystans.
      15. Do dnia 03.09.2020r. należy podać dokładne godziny przebywania dziecka w świetlicy szkolnej.
      16. Uczniów przebywających w świetlicy obowiązuję posiadanie maseczek ochronnych.
      17. Na terenie szkoły znajduje się pomieszczenie – izolatorium.
      18. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły - od 01.09.2020r. znajdują się w regulaminach:

      - regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego,

      - regulamin funkcjonowania oddziałów edukacji wczesnoszkolnej,

      - regulamin świetlicy,

      - regulamin przerw międzylekcyjnych,

      - regulamin dyżurów nauczycielskich,

      - regulamin stołówki,

      - regulamin zajęć wychowania fizycznego,

      - regulamin pracowni informatycznej,

      - regulamin biblioteki,

       -regulamin zajęć pozalekcyjnych.

      Znajomość powyższych regulaminów obowiązuje nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, uczniów, rodziców.

      Regulaminy znajdują się na stronie internetowej szkoły, w drzwiach wejściowych, oraz w gablocie dyrektora szkoły.

       

      Treść regulaminów:

     • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

     • Godzina 9:00          

      1.      klasa 1a   - Uroczyste rozpoczęcie na placu przed wejściem B                        

      2.      klasa 1b   -  Uroczyste rozpoczęcie na placu przed wejściem B    

       

      Godzina 10:00

      1.      klasa 2a     -      sala 23

      2.      klasa 2b      -    sala 24

       

      Godzina 11:00

      1.      klasa 3a      -     sala 23

      2.      klasa 3b      -     sala 24

       

      Godzina 8:30

      1.      klasa 4a     -      sala 7  

      2.      klasa 4b     -      sala 8

      3.      klasa 5a     -      sala 5

       

      Godzina 9:30

      1.      klasa 6a      -     sala 7

      2.      klasa 6b      -     sala 8

       

      Godzina 10:30

      1.      klasa 7a      -     sala 7

      2.      klasa 7b     -      sala 8

      3.      klasa 7c     -      sala 5

       

      Godzina 11:30

      1.      klasa 8a     -      sala 7

      2.      klasa 8b     -      sala 8

     • Informacje dla rodziców dzieci przedszkolnych (oddział "0")

     • 28.08.2020 nastąpiła zmiana wyprawki

      Do oddziału przedszkolnego obowiązuje wyłącznie wejście B.

      Dnia 1 września 2020r. oddział przedszkolny będzie funkcjonował według stałego trybu pracy, w godzinach 6:30-16.30.

      Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 9:00 – 14:00 (godziny obowiązkowe).

      Rodzice proszeni są pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce o pobranie (druk w szatni) i wypełnienie następujących dokumentów: dane osobowe dziecka, oświadczenie o odbiorze dziecka i wrzucenie ich do wyznaczonego pojemnika.

     • Informacje dla rodziców klas pierwszych w r.szk. 2020/2021

     • Test predyspozycji językowych do klasy z poszerzonym j. angielskim    i wyprawka szkolna

      W dniach 26 i 27 sierpnia 2020r. (środa i czwartek) odbędzie się w szkole badanie predyspozycji językowych uczniów klas pierwszych, chętnych do klasy językowej Ia. Dzieci przychodzą z jednym z rodziców w godz. od 15:00 do 18:00 i wchodzą wg kolejności przyjścia.

      Prosimy, żeby w dniu 26.08 przyszli uczniowie, którch nazwiska zaczynają się od A do L, a w dniu 27.08 –  od M do Ż. 

      Badanie predyspozycji językowych będzie odbywało się w s. 26 (parter) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Prosimy, aby uczniowie mieli swój ołówek.

     • Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty!

     • W dniu 31.07.2020r. (piątek) w szkole będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty -  według poniższego harmonogramu:

      godz. 11:00 – klasa 8a – wejście główne do szkoły

      godz. 12:00 – klasa 8b – wejście główne do szkoły

                                        

      Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

      1. Uczniowie, lub rodzice ucznia (obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego w przypadku rodzica) zgłaszają się do szkoły o wyznaczonej godzinie.
      2. Przed wydaniem zaświadczenia należy zdezynfekować dłonie.
      3. W trakcie pobytu w szkole należy zasłonić usta i nos maseczką.
      4. Przed wejściem do szkoły i podczas pobytu w szkole obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
      5. Podpis potwierdzający odbiór zaświadczenia należy wykonać własnym długopisem.
     • Zapisy do świetlicy 2020/2021

     • Szanowni Państwo,

      Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, na nowy rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie będzie do pobrania w portierni szkoły od dnia zakończenia roku szkolnego. Można też ją pobrać ze strony. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do dnia 24.08.2020.

      Godziny pracy świetlicy szkolnej pozostają bez zmian (06:30 – 17:00).

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Szanowni Państwo, 26 czerwca uczniowie naszej szkoły kończą rok szkolny, uczniów klas VIII żegnamy na zawsze. Resort edukacji  decyzję o formie zakończenia roku szkolnego pozostawił dyrektorom szkół. Myślę, że  nie chcemy ograniczyć tego ważnego wydarzenia do biurokratycznej czynności, odebrania świadectwa i złożeniu podpisu w sekretariacie szkoły. Uczniowie, którzy nie chcą odbierać świadectwa według poniższego planu będą mogli odbierać świadectwa indywidualnie u wychowawcy klasy.

      Dyrektor Szkoły

      Zbigniew Mytkowski

     • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy

     • Szanowni Państwo,

      Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków)  może odbywać się elektronicznie:  rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”.

      Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

     • Wypłata stypendium w czerwcu 2020r.

     • tylko i wyłącznie

       w dniu 15.06.2020 r., (poniedziałek) w portierni szkoły 

      zgodnie z umówionymi telefonicznie godzinami

       

      Przy odbiorze stypendium obowiązuje:

      1.  założona maseczka,
      2.  dezynfekcja rąk na miejscu (przy portierni).