• Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

     • Organizacja zajęć w szkole

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
      3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
      4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
      2. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
      3. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      4. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
      5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
      6. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.
      7. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
      8. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in.:
      • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
      • korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
      • korzystania ze stołówki szkolnej,
      • zajęć na boisku.
      1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
      2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
      3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      4. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
      5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
      6. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
      7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
      9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
      10. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
      11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
      12. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.
      13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      15. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
      16. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
      17. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
      18. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.
      19. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna.  Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen  - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.
      20. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
      21. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.
      22. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

      - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

      - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
      2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
      3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
      4. Należy monitorować  codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
      5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
      7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
      8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
      9. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
      10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

      Gastronomia

      1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
      2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
      3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
      4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
      5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.
      6. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
      7. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
      8. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
      9. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

      1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
      2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
      4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
      5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
      6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
      7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
      8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
      9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

      * ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

     • Dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego

     • Dyżur wakacyjny w przedszkolu przy SP20 im. Ks. Jana Twardowskiego:

          28.06-02.06 2021r – 1 tydzień

          05.07-09.07 2021r – 2 tydzień

          12.07-16.07 2021r – 3 tydzień

          19.07-23.07 2021r – 4 tydzień

      TERMINY:

      • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie  od 18.01.2021 do 29.01.2021 r.
      • Weryfikacja  zgłoszeń w terminie od 01.02.2021 do 12.02.2021 r.
      • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 17.02.2021 r.

      Dyżury w placówkach macierzystych:

      • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia
      • do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach będą przyjmowane wyłącznie dzieci
       z macierzystej placówki,
      • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
      • kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę
      • obowiązkiem rodzica jest  dostarczenie (w formie załącznika do zgłoszenia) zaświadczenia
       o zatrudnieniu
      • dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje
      • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  najpóźniej do 12.06.2021 r.
      • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie
      • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 już uczęszczają do poszczególnych placówek
      • zainteresowani rodzice będą składać zgłoszenie w sprawie opieki wakacyjnej poprzez „wrzucenie” do urny w swoim macierzystym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
       w szkole. Konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało
       w placówce z określeniem liczby godzin pobytu
      • o organizacji pracy w okresie dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor
      • rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

       

     • Życzenia

     • Nadchodzące Święta to niezwykle podniosły oraz przepiękny czas, dlatego mamy przyjemność złożyć Państwu życzenia świąteczne.

      Zdrowia, miłości oraz wiary i nadziei, by z optymizmem patrzeć w przyszłość.

      Oby tegoroczne Boże Narodzenie było pełne radości w gronie najbliższych osób, Święty Mikołaj nie żałował prezentów, a pierwsza gwiazdka spełniła najskrytsze marzenia.

      A gdy Nowy Rok zapuka do drzwi, niech przyniesie same sukcesy.

       

      Najserdeczniejsze życzenia składa

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 Zbigniew Mytkowski wraz z pracownikami.

     • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

     • W dniach 23-31 grudnia szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej:

      23 grudnia 2020 w godzinach 7:00 - 16:00

      24 grudnia 2020 w godzinach 7:00 - 12:00

      28 - 30 grudnia 2020 w godzinach 7:00 - 16:00

      31 grudnia 2020 w godzinach 7:00 - 12:00

      Rodziców prosimy o zgłaszanie wychowawcy klasy potrzeby udziału w tych zajęciach.

      Zgodnie ze stanowiskiem MEN w okresie od 9.11.20 do 31.12.20 opieką świetlicową mogą być objęci wyłącznie uczniowie, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

     • Wyniki konkursu poetyckiego na wiersz o naszym patronie.

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie poetyckim polegającym na napisaniu wiersza o naszym patronie, ks. Janie Twardowskim.  Konkurs zorganizował Samorząd Szkolny. W jury zasiadły nauczycielki polskiego: p. Sylwia Zubelewicz oraz p.  Małgorzata Kita, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i czuwanie nad przebiegiem konkursu.

      Oceniając utwory jury brało pod uwagę oryginalność w ujęciu tematu, bogactwo środków poetyckich, kompozycję wiersza, język i ortografię.

      Zostały przyznane nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

      Klasy I – III:   I miejsce - FILIP PROKOPOWICZ (z mamą Alicją) z kl. 1 a

                              II miejsce - LENA WAWRZYNIAK z kl. 2 a

                              III miejsce - MAJA TREŚCIŃSKA (z mamą Katarzyną Treścińską) z kl. 1 a 

      Klasy IV – VIII: I miejsce POLA RODZIEWICZ z kl. 5 a

                                 II miejsce – IGOR ŚRUDKA z kl. 7 a

                                 III miejsce – NATALIA ARABCZYK - MOSIEWICZ z kl. 5 a

       

      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w konkursie.

      Po nagrody zgłaszać się będzie można po przerwie świąteczno - feryjnej do p. Patrycji Sęczawy - opiekuna SU.

      Poniżej prezentujemy wyróżnione  utwory:

       

      FILIP PROKOPOWICZ (z mamą Alicją) kl. I a                             

      Ksiądz Jan Twardowski
      był niezwykłym poetą
      i wielkim Polakiem,
      co uczył szacunku
      i zachwytu nad światem.

       

      Kochał ludzi, zwierzęta,
      był pełen skromności,
      a jego poezja to skarbnica mądrości.

       

      O jego twórczości powinny mówić wszystkie pokolenia,
      gdyż ksiądz Jan uczył mądrego istnienia i przebaczenia.

       

      Jest naszym patronem i my go szanujemy,
      a za jego wiersze bardzo dziękujemy.

        

      LENA WAWRZYNIAK kl. 2a                    

      „Co w życiu ważne”

       

      Dzisiaj w życiu pandemii covida

      w głowie słychać Jego słowa,

      by bliźniego swego miłować,

      taka była Jego mowa.

       

      Mówił, że nigdy nie wiadomo,

      kiedy nasz czas się skończy,

      więc trzeba wszystkie kłótnie szybko zakończyć.

      Proste reguły miał w życiu swoim:

      kochać i być dobrym człowiekiem z sercem na dłoni.

       

      MAJA TREŚCIŃSKA (z mamą Katarzyną Treścińską) kl. I a  

      Ks. Jan Twardowski, to poeta znany,
      jest naszym Patronem i to bardzo lubianym.
      W holu szkoły wisi Jego portret duży,
      całym swoim życiem na to sobie zasłużył.
      Podczas wojny walczył jako żołnierz AK,
      brał udział w powstaniu, taki przykład Polaka!
      Świecenia kapłańskie przyjął w 1945 roku,
      znowu zaczął pisać, kolejny tomik był w toku.
      Pisał piękne wiersze, pełne ciepła, życzliwości.
      Było w nich o radości, smutku oraz o miłości.
      Jesteśmy dumni z Patrona naszego,
      będziemy w życiu korzystać z niejednego cytatu Jego!

       

      POLA RODZIEWICZ kl. 5a                        

      „List do ks. Twardowskiego”

       

      Czego nie powiesz,

      zamieniasz w miłość.

      Proste Twe słowo

      tak wiele znaczy.

      W każdym człowieku

      dobro zobaczysz.

      Skromny, pokorny

      sługa Boży,

      uczysz nas ludzi

      po ziemi chodzić.

      Spostrzec biedronkę, ptaka i żuczka...

       

      IGOR ŚRUDKA kl. 7 a 

      „Ksiądz Twardowski”                                  

       

      Człowiek mądry, wykształcony,

      Mentor i przyjaciel wielu,

      W drogę z Bogiem ruszył niegdyś,

      W drogę długą- bo do celu.

       

      Boga umiłował i

      Wiarę w sercu miał ogromną.

      Dziwił często towarzysza

      Filozofią swą przewrotną!

       

      Bo rozmawiał z Nim o wszystkim.

      Czasem nawet o biedronkach,

      O przyjaźni, o miłości, smutku, żalu i przesądach.

      I tak ramię w ramię z Bogiem,

      Ksiądz wędrował dalej...

       

      Lecz o ludziach przecież.

      Nie zapomniał wcale!

      Wiedzą i przemyśleniami dzielił się ochoczo.

      Zawsze gotów do dyskusji,

      Zawsze służąc im pomocą,

      Wysłuchał każdego i mówił otwarcie,

      Zabłąkanej duszy, zawsze dawał wsparcie.

       

      Dzieciom czasu nie żałował,

      Uczył, bawił i żartował,

      Bo zabawa i cukierki...

      Wywołują uśmiech wielki!

      I ten uśmiech był jak dar,

      Który ksiądz z wdzięcznością brał.

       

      Wyróżnienia i nagrody

      Zamknął ksiądz do swej komody.

      Najważniejsze zaś medale

      Nosił w swoim sercu stale.

       

      To medale nadzwyczajne,

      Każdy może taki mieć.

      To nadzieja, miłość wiara,

      Przyjaźń, szczerość, no i chęć!

       

      Ksiądz Twardowski- człowiek wielki,

      Człowiek iście wyjątkowy!

      Z dumą mogę dziś powiedzieć:

      Jest patronem mojej szkoły!

       

      NATALIA ARABCZYK- MOSIEWICZ kl. 5a                  

      „Anielskie przesłanie”

       

      Poeta. 

      Kochany. Lubiany. 

      Przez ludzi 

      rozumiany. 

       

      Z mrówką, pająkiem, żabką, bożą krówką 

      za pan brat. 

      Kochający cały świat! 

       

      Ja – niesłuchająca rad, zbuntowana. 

      Przez wielu nielubiana. 

      Często potępiana. 

      Źle oceniana. 

      Nierozumiana. 

       

      On nie sądził. 

      Rozumiał każdego. 

      Nawet – tego najgorszego. 

      Wiem, że dziś z góry woła: 

      „Masz we mnie swego anioła”. 

       

      Twardowski Janie! 

      Niech wieść leci! 

      Bądź patronem 

      wszystkich niegrzecznych dzieci! 

       

       

       

       

       

     • Dwudziestka

     • Zespół redakcyjny  "Dwudziestki" ma zaszczyt przedstawić kolejny numer naszej uczniowskiej gazetki, tym razem online! Mamy nadzieję, że każdy czytelnik znajdzie tu coś dla siebie. Miłego czytania!

     • PODRÓŻE W PRZESZŁOŚĆ

     • Projekt klasy IIIa

      Uczniowie klasy III a odbyli podróż w czasie do początków państwa polskiego. Odwiedzili osadę w Biskupinie oraz najstarsze polskie miasta: Kazimierz Dolny, Gniezno, Sandomierz, Poznań, Kalisz. Zgłębiali tajniki pracy archeologa. Poznali i prezentowali legendy o powstaniu miasta Krakowa, Warszawy i Gniezna. Zwiedzali zamki w Malborku, Niedzicy, Łęczycy i Bolkowie. Dowiedzieli się jak były zbudowane i jakie funkcje miały poszczególne elementy zamku. A wszystko to było możliwe w domu!

      Zamki stały się inspiracją do wykonania własnych budowli z wykorzystaniem surowców wtórnych. Wystawę prac uczniów można zobaczyć w holu szkoły.

     • Wygraliśmy konkurs!

     • 27 listopada 2020 roku rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Kosmiczne podróże”, w którym uczestniczyło wiele szkół z całej Polski. Organizatorem konkursu była sieć Centrów i Parków Handlowych Auchan.

      Celem tego przedsięwzięcia było poszerzanie wiedzy uczniów  na temat kosmosu oraz rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.

      W konkursie wzięło udział 28 uczniów z klas I-VIII naszej szkoły. Swoje prace wykonali indywidualnie i grupowo.  Dzięki ich pomysłowości i estetyce prac szkoła zajęła I miejsce.

       W nagrodę otrzymamy miniplanetarium do obserwacji kosmosu i zachodzących tam zjawisk.

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za zaangażowanie!

     • Mikołajki 2020

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Mikołajki 2020.

      Do szkolnej tradycji od lat należy radosne obchodzenie Mikołajek. Z tej okazji  5 grudnia Samorząd Uczniowski zachęcił wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły do ozdobienia swoich głów symbolicznymi, świątecznymi czapkami, lub do przybrania stroju dobrodusznego Mikołaja, elfa, renifera, aniołka. 

      Dziękujemy za tak duży odzew i świetne przebrania, które przygotowaliście. WIemy, że bawiliście się świetnie i byliście grzeczni. Tym bardziej cieszy nas, że mogliście spotkać się z naszym "szkolnym Św. Mikołajem" - p. Jackiem Czugałą. 

     • My interests - moje zainteresowania

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii My interests - moje zainteresowania.

      W ostatnich tygodniach nasi Uczniowie klas IV-VIII opowiadali o swoich zainteresowaniach w formie plakatów i prezentacji multimedialnych. Bardzo cieszymy się, że macie tyle pasji i jesteście w stanie przelać swoje myśli na papier w języku angielskim. Oto niektóre z Waszych prac. Well done guys.

     • Historia, której nie można zapomnieć

     • GRUDZIEŃ’70

      Grudzień to wyjątkowy miesiąc. To czas najpiękniejszych Świąt, ale też pamięci o tragicznych wydarzeniach 1970 roku. Robotnicy z Trójmiasta i Szczecina wyszli wtedy na ulicę, aby zaprotestować przeciw "otaczającej ich rzeczywistości". 17 grudnia 1970 r. w naszym mieście doszło do krwawych starć ulicznych mieszkańców z milicją i wojskiem. W ich wyniku zginęło 16 osób, a przeszło 100 zostało rannych.

      Według socjologów Grudzień '70 to jedna z dwóch dat (obok Sierpnia '80), które najbardziej cementują wciąż szukające swojej tożsamości społeczeństwo Szczecina. W tym roku mija 50 lat od tamtych wydarzeń…

      Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: HISTORIA, KTÓREJ NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ – GRUDZIEŃ’70. Zachęcamy do rozmów ze świadkami wydarzeń roku 1970 w Szczecinie. Może to są Wasi dziadkowie, a może ciocia i wujek lub sąsiad?

      Przeprowadźcie z nimi wywiad – zapytajcie, jak pamiętają tamten czas… Możecie go spisać lub nagrać. Jeśli się zdecydujesz podjąć wyzwanie zgłoś się do pana Jacka Czugały, pani Anety Radzik lub pani Małgorzaty Załuskiej – pomożemy Ci.

      Na Wasze prace czekamy do 22 stycznia. Powodzenia.

     • Dzień kapcia i piżamy

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień kapcia i piżamy.

      Listopad pożegnał nas nieprzyjemną, pochmurną i deszczową pogodą. Był więc to idealny dzień, aby otulić się mięciutką piżamką i szlafrokiem oraz włożyć ciepłe kapcie. Mimo, że w tym roku dzień ten obchodziliśmy w trakcie nauczania zdalnego, to wszyscy bawiliśmy się znakomicie. Dzięki temu wprowadziliśmy trochę uśmiechu do naszych wirtualnych klas i przegoniliśmy deszczowe chmury poznając także piżamowe trendy w tym sezonie. Zobaczcie koniecznie relację z tego wyjątkowego dnia w postaci galerii zdjęć. Zapraszamy

     • Z rana jedz śniadania!

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zdrowe śniadanie.

      W ramach edukacji zdrowotnej uczniowie naszej szkoły na lekcjach wychowania fizycznego zdobywają wiedzę niezbędną do prowadzenia zdrowego stylu życia. Ostatnio pod hasłem „Z rana jedz śniadania” zdobywaliśmy wiedzę na temat zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej.

      Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili zajęcia, w czasie których uczniowie uczyli się, jak przygotować zdrowe śniadanie i dlaczego warto to robić. Głównym celem tego przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości dzieci na temat roli śniadania w ich żywieniu, jako najważniejszego posiłku dnia. Przygotowana przez uczniów wielka śniadaniowa uczta miała dać wszystkim moc, energię do pracy, zabawy i nauki. Każdy mógł zaprezentować w czasie lekcji on-line przygotowany przez siebie posiłek. Prezentację poprzedziliśmy zajęciami, które miały na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne jest spożywanie rano zdrowego posiłku, które powinno dostarczać dużo energii, porządnej porcji witamin, składników mineralnych i błonnika, by funkcjonować na „najwyższych obrotach”. Uczniowie dowiedzieli się również, że prawidłowo skomponowane śniadanie powoduje, iż jesteśmy radośniejsi, szybciej i lepiej pracujemy na lekcjach, mamy energię do nauki, lepiej koncentrujemy się podczas zajęć, mamy siłę do zabawy. Uzyskujemy też lepsze wyniki w nauce i w testach na sprawność fizyczną, mniej chorujemy i mamy lepszą odporność. Mamy również rzadziej problemy z nadwagą i nie sięgamy tak chętnie po niezdrowe przekąski jak dzieci, które nie jedzą śniadań. Jesteśmy mniej rozdrażnieni i mniej agresywni niż ci, którym burczy w brzuchu. Zdrowe śniadanie to po prostu uśmiechnięty, wesoły i pełen energii uczeń, który świetnie radzi sobie z wyzwaniami każdego dnia!

      Wierzymy, że wiedza zdobyta przez uczniów podczas tych zajęć przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych, a także większej dbałości o spożywanie śniadania – w domu i w szkole.

      Oto Wasze propozycje – pycha!!!