• DYŻUR WAKACYJNY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

     •  

      Lista dzieci zakwalifikowanych

      na dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym

       przy Szkole Podstawowej nr 20

      im. Ks. J Twardowskiego w Szczecinie:

       

      1. Jaeger Iwo

      2. Jarocki Oliwier

      3. Kuś Nel

      4. Pietras Natalia

      5. Petelski Michał

      6. Zacharski Olivier

      7. Żwirblińska Blanka

      Rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur

     • GODZINY PRACY SEKRETARIATU W DNIACH 23-31.12.21r.


     • Godziny pracy sekretariatu:


      23.12.2021 r.  7:30-14:00
      24.12.2021 r.  7:30-12:00
      27.12.2021 r.  7:30-14:00
      28.12.2021 r.  7:30-14:00
      29.12.2021 r.  7:30-14:00
      30.12.2021 r.  7:30-14:00
      31.12.2021 r.  7:30-12:00

     • KOMUNIKAT Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie

     • Szczecin, 16.12.2021r.

       

      KOMUNIKAT

      Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie

      w sprawie organizacji pracy szkoły w dniach: 20 grudnia 2021r. - 9 stycznia 2022r.

       

      Podstawa prawna : Rozporządzenie MEiN z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczonego funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. (Tekst rozporządzenia poniżej, pod komunikatem dyrektora)

       

      Od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. obowiązuje ograniczone funkcjonowanie SP nr 20, ograniczenie nie dotyczy oddziału przedszkolnego.

       

      I.

      Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach I -VIII organizowane są w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( aplikacja Microsoft - Teams);

      W oddziałach edukacji wczesnoszkolnej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane będą zgodnie z wyznaczonym czasem pracy z daną klasą. Czas pracy przy komputerze należy ograniczać mając na uwadze zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci. Zamiast nadmiernego wpatrywania się w ekran komputera sugerowana jest praca własna dzieci kontrolowana przez nauczyciela.

      Przerwy między poszczególnymi zajęciami regulowane będą w sposób umożliwiający odpoczynek dzieciom i zachowanie zdolności percepcyjnych uczniów.

      1. W klasach IV-VIII wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z planem i trwają 40 minut.

      2. W przypadku gdy nauczyciel nie ma możliwości prowadzenia zajęć zdalnych z domu, zajęcia będą realizowa w szkole.

      3. W dniach 20-22 grudnia 2021r. zajęcia wspomagające są organizowane na terenie szkoły.

      4. W szkole odbywają się konsultacje dla uczniów, konsultacje nie są obowiązkowe. Konsultacje mogą być realizowane indywidualnie i zbiorowo z zachowaniem reżimu sanitarnego.

      5. Zajęcia rewalidacyjne są realizowane na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie z uczniem. Należy uwzględnić czas dojścia i powrotu ucznia na zajęcia zdalne do domu.

      6. Nauczanie indywidualne odbywa się zgodnie z planem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( aplikacja Microsoft - Teams).

      7. Nauczanie w ramach ZŚK odbywa się zgodnie z planem, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( aplikacja Microsoft - Teams).

      8. W szkole mogą być prowadzone zajęcia z uczniami przygotowującymi się do ostatniego etapu konkursów przedmiotowych – finał wojewódzki.

      9. Praca pedagogów szkolnych odbywa się w trybie stacjonarnym, zgodnie z ich planem pracy.

       

      II.

      Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I-III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w okresie od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. , w tym w dniach 23-24, 27-31 grudnia 2021r. dyrektor szkoły zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy szkolnej:

       

      20,21,22 grudnia 2021r. 6;30 – 17:00

      23.27,28,29,30 grudnia 2021r. 7:00 – 16:00

      24,31 grudnia 2021r. 7:00 – 12:00

      W przypadku braku sprzętu komputerowego do nauki zdalnej, należy zwrócić się z podaniem do dyrektora szkoły. Podanie można wrzucić do skrzynki nadawczej portiernia - wejście główne lub przesłać drogą elektroniczną.

      Liczba sprzętu komputerowego, którą dysponuje szkoła jest ograniczona.

      Podania należy składać do dnia 17.12.2021r

       

      z wyrazami szacunku dyrektor szkoły Zbigniew Mytkowski

       

       

       

      ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI I NAUKI  (1

      z dnia 13 grudnia 2021 r.

      w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

      Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

      § 1.

      1. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.

      § 2.

      1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

      1) szkół podstawowych;

      2) szkół ponadpodstawowych;

      3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

      4) szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych;

      5) szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

      2. Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

      1) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

      2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

      3) internatów i burs;

      4) branżowych szkół I stopnia - w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

      3. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w przypadku:

      1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,

      2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

      3) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

      - zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

      4. W dniach 20-22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, są organizowane na terenie szkoły zgodnie z tymi przepisami.

      5. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zorganizować:

      1) zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo;

      2) praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

      6. Zajęcia, o których mowa w ust. 5 pkt 1, mogą być prowadzone również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

      7. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w ust. 1, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie tej jednostki, z uwzględnieniem realizacji odpowiednio opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

      § 3.

      1. W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

      2. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

      3. W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z § 2 ust. 1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyjątkiem zajęć i praktyk, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i § 2 ust. 3-7.

      4. W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z ust. 3, dyrektor jednostki systemu oświaty, o której mowa w § 2 ust. 1, ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

      5. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w przypadku uczniów szkół, o których mowa w § 2 ust. 1, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

      1) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub

      2) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

      6. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

      § 4.

      1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. dyrektor szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadającym klasom I-III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, ma obowiązek zorganizować dla nich opiekę w szkole, do której uczęszczają.

      2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

      § 5.

      1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, w:

      1) klasie VIII szkoły podstawowej,

      2) klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej,

      3) klasie III liceum ogólnokształcącego,

      4) klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie III liceum ogólnokształcącego,

      5) klasie IV technikum

      - dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

      2. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zapewnić konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

      3. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor szkoły artystycznej może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

      4. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3, może udostępnić pomieszczenia w szkole, placówce lub centrum w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

      5. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5, może udostępnić pomieszczenia w szkole lub placówce w celu przeprowadzenia konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

      § 6.

      Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r., mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe do czasu ich zakończenia.

      § 7.

      Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 982 i 1519).

      § 8.

      Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

      Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

       

       

      1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

       

       

       

     • Komunikat w sprawie płatności za obiady za miesiąc styczeń 2022

     • Komunikat w sprawie płatności za obiady za miesiąc styczeń 2022

       

      Wyjątkowo płatność za obiady za miesiąc styczeń 2022 należy dokonać w miesiącu styczniu 2022 r. (do dnia 10 stycznia)

      Wpłaty, które zostaną przelane na konto w miesiącu grudniu 2021 będą zwracane osobie wpłacającej (zerowanie konta)

       

     • ŚWIĄTECZNE DEKORACJE - ŚWIETLICA

     • Dzieci ze świetlicy szkolnej wykonały w ostatnim czasie wiele ozdób świątecznych. Na szczególną uwagę zasługują skrzaty zrobione ze skarpetek, wełny i ryżu oraz choinki z papieru, które tworzą piękną dekorację naszej sali i szkolnego korytarza oraz wprowadzają nas w świąteczny nastrój. 

      Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych dobrych dni w nadchodzącym Nowym Roku.

      Wychowawczynie i dzieci ze świetlicy szkolnej

       

      Więcej "świetlicowych" skrzatów

      i innych ozdób wykonanych przez uczniów naszej szkoły

      można zobaczyć w albumie fotograficznym.

       

     • Warsztaty z ratownikiem

     • Klasa 2a uczestniczyła w listopadzie w  warsztatach z ratownikiem medycznym panem  Krzysztofem Radkiem.  Dzieci uczyły się udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej i poznały do czego służy defibrylator. Z ochotą uczestniczyły w ćwiczeniach z fantomem. "Mali ratownicy" są już gotowi do pomocy potrzebującym.

     • JESIENNE POPOŁUDNIE

     • Wieczorem 16 listopada 2021 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 20 mogliśmy uczestniczyć w wydarzeniu "Jesienne popołudnie" . To urocze spotkanie z poezją, muzyką i tańcem dedykowane było przedstawicielom rodziców poszczególnych klas i zostało zainicjowane przez Pana Dyrektora Zbigniewa Mytkowskiego.

      Podczas imprezy uczniowie prezentowali swoje talenty: recytacji, tańca i śpiewu. Chór pod dyrekcją p. Patrycji Sęczawy, wraz z towarzyszącymi nauczycielami akompaniującymi na instrumentach - p. Małgorzata Chamera, p. Jacek Czugała, p. Magdalena Czugała, p. Mirella Baranowska - zachęcił rodziców do wspólnego śpiewania znanych piosenek: "Koncert jesienny na dwa świerszcze", "Płoną góry, płoną lasy" oraz "Wygasa ognisko".

      Uczniowie klas 1a i 1b zaprezentowali przygotowane wraz z wychowawczyniami p. Mirellą Baranowską i p. Małgorzatą Grzeszczak taniec do melodii "Jerusalema" oraz piosenkę "Pada deszcz".

      Mogliśmy także obejrzeć prezentacje taneczne: Weroniki Janiak z kl. 2 a, Martyny Rudnickiej z Kamilem Spodniewskim oraz Mai Wawrowskiej. Całe wydarzenie przeplatane było pięknymi wierszami o różnych obliczach jesieni, które recytowali: Zofia Sidorowicz, Victoria Rice, Sara Nazzal oraz Miłosz Mikszo. Jesienną inscenizację wykonały Julia Woźnicka i Karolina Tymczyszyn z kl. 6A przygotowane przez p. Beatę Pusiak – Marek. Całą imprezę poprowadziły: Barbara Strzelczyk i Kaja Weiss.

      Po występach przy jesiennej herbacie i dobrym ciastku, był czas na dyskusje, rozmowy, których często brakuje w codziennej gonitwie oraz na zaplanowanie kolejnych działań w szkole. Wszystkim uczestnikom czas upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze.

      Tego rodzaju spotkania jednoczą całą społeczność szkolną, a także otwierają nowe możliwości współpracy. Są jedną z form aktywnego włączania rodziców w życie szkoły i docenienia ich uczestnictwa w realizowaniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej placówki.

     • Obchody Narodowego Święta Niepodległości

     • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole rozpoczęliśmy od samego rana. Na każdej przerwie słychać było piosenki patriotyczne, a na ekranie w holu prezentowane były najważniejsze wydarzenia i postacie związane z walką o wolność i niepodległość. O godz. 11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu" odśpiewaliśmy wspólnie 4 zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego". Uczniowie uczestniczyli też w grze polegającej na odszyfrowaniu kodów QR i odtworzeniu w kolejności chronologicznej wydarzeń z historii Polski od 1795 do 1989r. Na koniec wszyscy chętni mogli zmierzyć się w quizie "Jak dobrze znasz hymn Polski". Emocji było co niemiara! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym. 

     • Pokaz mody patriotycznej

     • Z okazji Święta Niepodległości klasy młodsze zorganizowały pokaz mody patriotycznej, czyli biało-czerwonej. Dzieci prezentowały piękne stroje na szkolnym czerwonym dywanie. Zapraszamy do zdjęć!

     • KOMUNIKAT: Składanie wniosków o świadczenie socjalne (świąteczne) z ZFŚS

     • Składanie wniosków o świadczenie socjalne (świąteczne) z ZFŚS

      Obowiązuje wzór formularza!

      Wnioski można pobrać ze szkolnej strony internetowej lub  z portierni szkoły

      Szanowni Państwo,
      Nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

      Uprzejmie informuję, że  do dnia 20.11.2021r. można składać wnioski o świadczenie socjalne - świąteczne z ZFŚS.

      Z uwagi na stan epidemiczny wnioski można dostarczyć:

      1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły:
       Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
       70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
      2. Pocztą elektroniczną:
       Zeskanowany wniosek wraz z podpisem wnioskodawcy na adres email:
       sp20@miasto.szczecin.pl
      3. Wrzucić do znajdującej się w portierni szkoły skrzynki – wejście główne.

      Z poważaniem,
      Zbigniew Mytkowski
      Dyrektor szkoły

      Druk do pobrania:

      Wniosek o świadczenie z ZFŚS w SP20

       

     • "Drzewa w parkach i lasach" - zielnik klasy 1a

     • Dzieci z  klasy 1a podczas zajęć z edukacji przyrodniczej  wspólnie stworzyły piękny zielnik. Do pracy wykorzystały różne materiały przyrodnicze: liście drzew występujących w parkach i lasach oraz ich owoce. Wykonanie zielnika miało na celu nabycie umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów i gatunków roślin, poznanie siedlisk, w których występują oraz czerpanie radości, jaką daje obcowanie z przyrodą.

     • Rozstrzygnięcie konkursu "Dyniowe cudaki"

     • Z wielką przyjemnością informujemy, że został rozstrzygnięty jesienny konkurs „Dyniowe cudaki”. Wybór był naprawdę trudny. Wszystkie prace były bardzo piękne i ciekawe!  (zdjęcia w albumie fotograficznym)

      A o to wyniki:

      I miejsce - Mateusz Rodziewicz, kl. 1a

      II miejsce - Filip Prokopowicz, kl. 2a

      III miejsce - Nikola Matczak, kl. 1b

      Wyróżnienie otrzymali: 

      Martyna Malinowska, kl. 1b

      Hanna Grążawska, kl. 0

      Szczepaniak Alicja, kl. 1a

      Magdalena Osadkowska, kl. 1b

      Pavlo Filinskyi, kl. 3b

      Maja Buzalska, kl. 1a

      Amelia Kieruczenko, kl. 2a

      Krzysztof Sikora, kl. 0

      Oliwia Lis, kl. 3b

      Tomasz Janoszewski, kl. 0

      Mikołaj Zinkel, kl. 1a

      Nadia Wojewska-Flis, kl. 2a

      Jakub Sochacki, kl. 3b

      Nikodem Lis, kl. 1b

      Vanessa Sulikowska, kl. 1a

      Nel Kuś, kl. 0

      Pola Jabłonowska, kl. 1a

      Natalia Pietras, kl. 0

      Wiktoria Gniot, kl. 1a

      Nikola Wojewska-Jasińska, kl. 0

      Wszystkim laureatom i  uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

      Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomem i upominkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.

      Organizatorzy: Mirella Baranowska, Paulina Bonter-Burdzicka, Małgorzata Grzeszczak.

     • Akcja ekologiczna "Szkoła w kwiatach"

     • W dniu 28 października uczniowie klas 0-3 wzięli udział w akcji ekologicznej "Szkoła w kwiatach". Dzieci z wielkim zaangażowaniem sadziły cebulki krokusów, tulipanów, szafirków, narcyzów oraz innych przyniesionych przez siebie wiosennych kwiatów. Był to czas wspólnej, wspaniałej zabawy! Teraz czekamy na efekty swojej pracy. Mamy nadzieję, że wszystkie kwiatki wyrosną i będą piękną ozdobą naszej szkoły. Dziękujemy za uczestnictwo w akcji.  Do wiosny!!!     (więcej zdjęć w albumie foto.) Po powrocie z akcji "k" ;-) 5 listopada, dzieci kl. 3a również posadziły przyniesione przez siebie cebule pięknych narcyzów, szafirków, hiacyntów i ... Do wiosny czekamy!!!  Będzie pięknie i kolorowo! (i jeszcze kilka zdjęć do albumu ;-).