• Rozstrzygnięcie konkursu pt. "Pocztówka z wakacji".

     • I miejsce

      Konstanty Trojanowski z kl. I A 

      Aleksander Zienkiewicz z kl. I A 

      Alicja Przybecka z kl. I B 

      Zuzanna Woźniak z kl. I B  

      Helena Jurszo z kl. II A  

      Klaudia Karpińska z kl. II A 

      Wiktor Jasik z kl. II B 

      Gracjan Nowak z kl. II B 

      Lena Król z kl. III A  

      Zuzanna Król z kl. III A

      Luiza Jaworska zkl. III B  

      Zofia Siwiec zkl. III B  

       

      II miejsce

      Julia Szmytko z kl. I A 

      Mykhail Skrypkin z kl. II B

      Maciej Osadkowski z kl. III B  

       

      III miejsce

      Michał Kutera z kl.  II B

      Marcel Kunawicz a kl.  III A

       

      Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział

      w konkursie i gratulujemy zajęcia tak wysokich miejsc. 

     • Sprzątanie Świata 2021

     •  

       

       

       

       

      Sprzątanie świata 2021

      Jak co roku, w trzeci weekend września, Fundacja Nasza Ziemia organizowała w Polsce Akcję Sprzątanie świata. Nasza szkoła również przyłączyła się do tego wydarzenia. 18 września 62 uczniów wraz z opiekunami sprzątało parki, skwery i nieużytki na osiedlu Pomorzany. Worki na śmieci szybko zapełniały się odpadami różnego pochodzenia. Znaleźliśmy nawet odkurzacz i deskę rozdzielczą samochodu! W ciągu dwóch godzin wypełniliśmy po brzegi ponad 60 worków. Bardzo zasmucił nas fakt, że w okolicach szkoły jest tyle miejsc, w których mieszkańcy nie troszczą się o środowisko naturalne i przyczyniają się do pogorszenia jego stanu. Mamy jednak nadzieję, że wszyscy uczniowie naszej szkoły będą postępować zgodnie z hasłem tegorocznej akcji: „Myślę, więc nie śmiecę” i dawać dobry przykład innym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w akcji, a rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

      Koordynatorzy akcji:

      Paulina Bonter – Burdzicka

      Małgorzata Gałczyńska

    • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
     • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

     • 29 września 2021r. - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ustanowiono osiemnaście lat temu z inicjatywy Polskiej Izby Książek. Data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia urodziła się autorka książek dla dzieci i młodzieży – Janina Porazińska, a właśnie najmłodszym dedykowany jest ten dzień. Z okazji święta, my dorośli, wprowadzamy dzieci w zaczarowany świat książek. W naszej szkole czytała pani Beata Urbańska, dzieci z koła bibliotecznego i chętni wolontariusze. Za czytanie bardzo dziękujemy. Z wystawy w holu szkoły dowiedzieliśmy się o zaletach głośnego czytania i zobaczyliśmy nowości, które pojawiły się w naszej bibliotece.

    • KONKURS DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ŚWIETLICY
     • KONKURS DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ŚWIETLICY

     • Zatrzymaj wakacyjne wspomnienia!
      Zaprojektuj POCZTÓWKĘ Z WAKACJI!
      Wykorzystaj różne pomysły i techniki plastyczne.
      Swoją pracę przynieś do świetlicy do 1 października 2021r.
      Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni.
      Zachęcamy do udziału, liczymy na Was :)  Nauczyciele świetlicy
     • WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE

     • PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW  O PRZYZNANIE

      STYPENDIÓW SZKOLNYCH

       

      1. Odbiór druków o przyznanie stypendiów  szkolnych w portierni szkoły – wejście „A” od  03.09.2021.

      2.  Wzory wniosków oraz wszelkie aktualne informacje na temat kryterium dochodowego oraz niezbędnych dokumentów zawarte są na stronie BIP UM ( miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528, 00 netto).

      3.  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć  do szkoły do 15.09.2021, umieścić w skrzynce na dokumenty.

      4. Pracownik szkoły dostarczy wypełnione, kompletne dokumenty do UM.

     • REGULAMIN

     • Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 20

      w okresie stanu zagrożenia COVID 19

      Opracowano w oparciu o obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEiN

      z dnia 2 sierpnia 2021 r.

       •  

       • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej,

       • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły,

       • wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły obowiązuje dezynfekowanie rąk - zgodnie z instrukcją umieszczoną obok dozowników Obsługa szkoły zapewnia regularne napełnianie dozowników.

      W szkole funkcjonują 3 wejścia/ wyjścia

       

      Wejście/wyjście A - wchodzą/wychodzą: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie klas IVa, IVb, Va, Vb. Via, osoby z zewnątrz po uzyskaniu zgody od pracownika portierni

       

      Wejście/wyjście B - wchodzą/wychodzą: dzieci i rodzice z oddziału przedszkolnego, przy czym rodzic może wejść z dzieckiem tylko na mały korytarz, dzieci klas I-III

       

      Wejście/wyjście C - wchodzą/wychodzą: uczniowie klas VII-VIII

       

      • w przestrzeni wspólnej ( szkolne korytarze), wszystkich: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje posiadanie maseczki zakrywającej nos i usta;
      • w częściach wspólnych obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m.;
      • uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przebywają w wyznaczonych salach;
      • uczniowie klas IV-VIII w trakcie przechodzenia do sal lekcyjnych poruszają się prawą stroną z zachowaniem dystansu 1,5 m;
      • w stołówce szkolnej obiad/posiłek może maksymalnie spożywać 24 uczniów:
       • na obiady uczniowie przychodzą według ustalonego harmonogramu;
       • wejścia uczniów do stołówki reguluje nauczyciel dyżurujący w stołówce;
       • uczniowie przed wejściem do stołówki ustawiają się na korytarzu z zachowaniem dystansu 1.5m i posiadają maseczki;
       • uczniowie podczas przerw mogą spożywać kanapki przyniesione z domu;
      • w świetlicy jednorazowo może przebywać 36 uczniów z tym, że 26 uczniów znajduje się przy stolikach z zachowaniem właściwych odstępów, a 10 w części rekreacyjnej (na dywanie), z maseczkami zasłaniającymi nos i usta;

      • nauczyciele dyżurujący zwracają uwagę by uczniowie nie gromadzili się w toaletach i na korytarzach;

      • nauczyciele przypominają uczniom o częstym myciu rąk zasłanianiu podczas kichania i kaszlu ust i nosa;
      • należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć;
      • pracownicy obsługi zobowiązani są do monitorowania czynności związanych z dezynfekcją sal lekcyjnych i innych pomieszczeń;
      • rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego;
      • podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych;
       • uczniowie korzystają z szatni według opracowanego harmonogramu umieszczonego w widocznym miejscu przy szatniach;

       • każda klasa minimum raz w tygodniu realizuje zajęcia wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, może to być spacer bez przebierania się w stroje sportowe. W przypadku złej pogody uczniowie uczestniczą w zajęciach teoretycznych, oglądają filmy na temat zdrowego stylu , życia, historii sportu, filmy o tematyce ekologicznej. Zajęcia te mogą odbywać się w Sali 17;

      • uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy;
      • uczniowie mogą korzystać z przydzielonych im szafek uczniowskich;
      • uczniowie mogą korzystać z biblioteki według specjalnego regulaminu
      • dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np:
      • w czasie zagrożenia COVID19 źródełko wody pitnej jest nieczynne;
      • w salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele należy:
       • zachować odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m;
       • pozostawić wolne ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela;
       • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela;
       • w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów;
      • każdy nauczyciel może zgłosić się do kierownika gospodarczego po maseczki ochronne i rękawice jednorazowe;
      • do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej;
      • w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych, należy ucznia odizolować (pomieszczenie pielęgniarki szkolnej, wydzielone miejsce) i powiadomić rodziców;
      • Zebrania z rodzicami do czasu obowiązywania ustawy COVID19 mogą odbywać się w trybie online;
      • Indywidualne spotkania z rodzicami mogą odbywać się w szkole, po uprzednim umówieniu, wyznaczeniu miejsca spotkania i z zachowaniem reżimu sanitarnego;
      • Zajęcia pozalekcyjne w tym konsultacje mogą odbywać się po zakończeniu zajęć stacjonarnych;
      • Osoby chcące załatwić sprawę w sekretariacie lub spotkać się z dyrektorem szkoły, nauczycielem proszone są o telefoniczne umówienie wizyty i podanie celu spotkania. W sekretariacie może być obsługiwana jedna osoba;
      • Zabrania się wchodzenia na teren szkoły osobom z zewnątrz. Do przekazywania korespondencji papierowej służy skrzynka nadawcza, która znajduje się przy wejściu A;
      • W celu przekazania, wysłania informacji do wychowawcy klasy, nauczyciela należy posługiwać się dziennikiem elektronicznym, przesłać informację na adres poczty szkolnej lub dzwoniąc do sekretariatu;
      • Do dnia 5 września należy uaktualnić telefony kontaktowe do rodziców / prawnych opiekunów dziecka. Teczka z listami klas zawierająca aktualne telefony do rodziców/ prawnych opiekunów będzie specjalnie oznaczona i umieszczona w sekretariacie szkoły;  

      W celu motywowania uczniów do stosowania ww. regulaminu

      wprowadza się zmiany w punktowym ocenianiu zachowania:

      W Regulaminie oceniania zachowania:

      w punkcie 2 - Kryteria przydzielania punktów tzw. ujemnych za postawy i zachowania negatywne;

      w podpunkcie 2 - Zachowanie prozdrowotne dopisujemy zdanie: Na czas obowiązującej pandemii wprowadzamy punkty ujemne za nagminne unikanie noszenia maseczki. -5 punktów;

       

      O każdym przypadku wystąpienia zakażenia COVID 19 należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły

      lub jego zastępcę.

       

      Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

      • specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,

      • zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,

      • aktualnych przepisów prawa.

      Rozporządzenia w związku z COVID-19. (stan prawny: 6 sierpnia 2021 r.)

       

      Do dnia 31 grudnia 2021 r. obowiązują przepisy związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19:

      1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 982);

      2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.).

     • Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022

     • LISTA PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO NAUKI RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      KLASA 1 "Pan Bóg jest naszym Ojcem" (dwie części) autor: ks. Paweł Płaczek wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 2: "Chcemy poznać Pana Jezusa" (dwie części) autor: ks. Paweł Płaczek wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 3 "Jezus jest z nami" (podręcznik+ćwiczenia) autor: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak wydawnictwo JEDNOŚĆ

      KLASA 4 "Miejsca pełne BOGActw" (podręcznik+ćwiczenia) autor: E. Kondrak, E. Parszewska wydawnictwo JEDNOŚĆ

      KLASA 5 "Bóg szuka człowieka" (dwie części) wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 6 "Jezus nas zbawia" (dwie części) wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

      KLASA 7 "Błogosławieni , którzy szukają Jezusa" (podręcznik) autor: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska wydawnictwo JEDNOŚĆ

      KLASA 8 "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" (podręcznik) autor: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska wydawnictwo JEDNOŚĆ

     • Wyprawka do I klasy

     •  

      Wyposażenie piórnika:

      kredki BAMBINO w drewnianej oprawie,

      temperówka, gumka, nożyczki, linijka,

      klej w sztyfcie,

      ołówki trójkątne ( 2-3 szt. o średniej twardości HB)

      Zeszyty:

      3 zeszyty 16-kartkowe w 3-linie

      3 zeszyty 16-kartkowe w kratkę

      Przybory zostawiane w sali w teczce z "rączką" ( 1 teczka na 3 lata):

      3 bloki techniczne kolorowe A4

      1 blok techniczny biały A4

      1 blok rysunkowy biały

      3 papiery kolorowe

      kredki "PASTELE"

      Pozostałe przybory zostawiane w sali:

      * plastelina ( duże opakowanie)

      * farby (więcej niż 6 kolorów) + 2 pędzelki

      * kubeczek do malowania farbami

      * klej w tubce "MAGIC"

      * teczka papierowa ( "na gumkę") na prace plastyczne

      * ryza papieru ksero ( jedna na 3 lata)

      * 3 kolory bibuły, 1 arkusz szarego papieru

      * ręcznik papierowy,

      * 1 opakowanie "mokrych" chusteczek

       

      * zeszyt 16-kartkowy do kontaktowania sięz rodzicami ( codziennie noszony przez ucznia)

       

      * Pozostałe podręczniki dzieci wypożyczają z biblioteki we wrześniu, ćwiczenia otrzymują nieodpłatnie.

       

      * Strój na wf: biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, skarpetki, trampki/tenisówki sportowe (jasne podeszwy)

      Wszystkie przybory proszę koniecznie podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia.

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     •  

      Oddział przedszkolny

      Serdecznie zapraszamy dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami

      na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, 

      które odbędzie się dnia 01.09.2021r. o godz. 8:00 w sali 20.

      W tym dniu oddział przedszkolny funkcjonuje w godzinach:6:30 – 16:30.

      OBOWIĄZUJE WEJŚCIE B

      Wyprawka dla dziecka oddziału przedszkolnego:

      • Obuwie zmienne

      • Zestaw ubrań na zmianę w worku

      • Piórnik mały (np. typu tuba) wyposażony w kredki, klej, nożyczki, temperówka, ołówek

      • Ryza papieru (biały)

      • Chusteczki higieniczne suche w pudełku i chusteczki nawilżane

      • Ręczniki papierowe

      • Maseczka ochronna zakrywająca usta i nos

       

      Dyrektor szkoły       

       Zbigniew Mytkowski

       

       

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      Klasy I 

      Uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 

      1 września 2021r. o godz. 9.00 na dziedzińcu szkoły.

      W razie niekorzystnej pogody zapraszamy uczniów klas pierwszych pod opieką jednego rodzica do sali gimnastycznej.

      OBOWIĄZUJE WEJŚCIE B

       

      Klasy II – III

       

      1 września 2021r. o godz. 10:00 spotkania z wychowawcami klas w salach:

      klasa            wychowawca                          miejsce spotkania

      2a                 p. M. Czugała                            sala 22

      2b                 p. M. Lorenc                              sala 21

      3a                 p. P. Sęczawa                            sala 24

      3b                 p. A. Wilk                                   sala 23

      Obowiązuje posiadanie: stroju galowego, przyborów do pisania, maseczki zakrywającej nos i usta.

      OBOWIĄZUJE WEJŚCIE B

       

      Klasy IV – VIII

      KLASY  IV-VI OBOWIĄZUJE WEJŚCIE A

      KLASY VII-VIII OBOWIĄZUJE WEJŚCIE C

      1 września 2021r. o godz. 10:00 spotkania z wychowawcami klas w salach:

      klasa            wychowawca                          miejsce spotkania

      4a                 p. P. Bonter-Burdzicka                 sala 3

      4b                 p. M. Chamera                             sala 17

      5a                 p. J. Hatfield-Seaman                  sala 1

      5b                 p. M. Kita                                      sala 7

      6a                 p. S. Zubelewicz                           sala 8

      7a                 p. V. Pałka                                     sala 26

      7b                 p. E. Ziemkiewicz                          sala 6

      8a                 p. B. Kaszubowska                       sala 25

      8b                 p. A. Radzik                                   sala 5

      8c                 p. K. Rajmund                               sala 2

       

      Obowiązuje posiadanie: stroju galowego, przyborów do pisania, maseczki zakrywającej nos i usta.

       

      Wejścia do budynku szkoły:

      Klasy I -II - III wejście B

      Klasy IV – VI wejście A

      Klasy VII – VIII wejście C

       

      Dyrektor szkoły        

      Zbigniew Mytkowski

       

       

     • WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM „WŁĄCZAM MYŚLENIE – RZUCAM PALENIE”

     • Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym dotyczącym szkodliwości palenia tytoniu, zorganizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

      Z radością informujemy, że wyróżnienia otrzymały:

      Roksana Wiśniewska kl. 8a

      Hanna Witek kl. 8b

      Malwina Miśków kl. 7b

      Natalia Kubiak kl. 6a

      Antonina Strzelczyk kl. 5a

      Gratulujemy!

      Opiekun konkursu: Paulina Bonter – Burdzicka

       

     • NAGRODA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

     • Z wielką radością informujemy, że uczeń z klasy 8a, Dawid Burdzicki otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2021/2022

     • Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 będą odbywały się według zasad:

      Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej, na nowy rok szkolny 2021/2022 Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie będzie do pobrania w portierni szkoły. Można też ją pobrać ze strony szkoły.

      Wypełnioną kartę należy dostarczyć do dnia 23.08.2021 do urny przy wejściu głównym w zaklejonej kopercie z dopiskiem „świetlica”.

      Godziny pracy świetlicy szkolnej  pozostają bez zmian (06:30 – 17:00).

    • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
     • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

     • w dniu 25 czerwca 2021r. (piątek)

      godzina 800              klasy I - III      uczniowie wchodzą wejściem B

                               klasa Ia   sala 21

                               klasa Ib   sala 22

                               klasa IIa  sala 24

                               klasa IIb  sala 25

                               klasa IIIa sala 23

                               klasa IIIb sala 26

      godzina 900             klasy VIII      sala gimnastyczna      uczniowie wchodzą wejściem A

      godzina 1100           klasy IV - VII    uczniowie wchodzą wejściem C

                               klasa IVa sala 25

                               klasa IVb sala 26

                               klasa Va  sala 8

                               klasa VIa sala 7

                               klasa VIb sala 6

                               klasa VIIa sala 3

                               klasa VIIb sala 5

                               klasa VIIc sala 2

      godzina1200         oddział przedszkolny    sala gimnastyczna 

                      

      Zakończenie roku szkolnego odbywa się w reżimie sanitarnym.