O szkole

Historia szkoły

          Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w murach Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie 07.01.1948r. Pierwszym kierownikiem szkoły został zdemobilizowany oficer Wojska Polskiego- Kazimierz Sitowski. Nauczycielkami przydzielonymi do pracy w szkole były Maria Panek i Krystyna Wiśniowska.

1 września 1948r. edukację w naszej szkole rozpoczęło 180 uczniów. Grono pedagogiczne składało się z kierownika Kazimierza Sitowskiego oraz pięciu nauczycieli: Izabeli Zawadzkiej, Teresy Gocek, Marii Panek, Jadwigi Bednarczyk i Kazimiery Bąk. Szkoła mieściła się w starej części obecnego budynku. Warunki panujące w szkole były bardzo trudne. Brakowało ławek, książek, pomocy naukowych. Trudności te starano się pokonać przy pomocy młodzieży i rodziców, ponieważ dotacje M.R.N. były bardzo skromne. W tym samym roku kierownictwo przejęła Maria Panek. Aż do 1954r. obsada tego stanowiska zmieniała się dość często. Kolejno obejmowali je: Katarzyna Wiktorczyk, Krystyna Wiśniowska, Włodzimierz Mielnik. W roku 1954 kierownikiem szkoły został Henryk Słomiński. Był to rok odnowy szkoły. Przeprowadzono w niej kapitalny remont. Klasy wyposażono w pomoce naukowe. Liczba uczniów ciągle się zwiększała. W skład grona pedagogicznego wchodzili: Franciszek Taratajcio, Janina Taratajcio, Berta Ligocka, Krystyna Herckie, Daniela Dziurka, Maria Bandura, Teresa Gregorczyk, Janina Zdań, Zofia Kołodziejska, Halina Stawiarska.

                                                                      Grono pedagogiczne szkoły w 1954r.

Do roku szkolnego 1955/56 stale zwiększała się liczba uczniów, wskutek czego warunki lokalowe w szkole były coraz gorsze. Brakowało sal lekcyjnych, klasy były bardzo liczne. W 1955r. przydzielono szkole budynek przy ulicy Budziszyńskiej, w którym mieściła się świetlica P.R.K. Został on dostosowany do potrzeb szkoły. Nauczyciele prowadzili też lekcje w budynku kina "Muza", w którym znajdowały się dwie sale, zwane przez uczniów "kurnikiem". W tym samym roku kierownik H. Słomiński wystąpił do władz szkolnych z wnioskiem o wybudowanie nowego budynku szkolnego, który rozwiązałby bardzo trudne warunki lokalowe.

                                    Sadzenie drzewek na boisku szkolnym przez kierownika Henryka Słomińskiego.

W roku 1958 Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych przystąpiła do rozbudowy budynku szkolnego. Nowa część miała charakter pawilonowy i była pierwszą w Szczecinie szkołą tego typu. Do istniejących już 10 sal lekcyjnych dobudowano 7 nowych, salę gimnastyczną, gabinet fizyczny, sekretariat, gabinet kierownika i bibliotekę. W roku 1965 dzielnica Pomorzany zmieniła całkowicie swój wygląd. Powstało tu nowoczesne osiedle mieszkaniowe i w związku z tym przybywało coraz więcej uczniów. w roku 1965/66 do szkoły uczęszczało 1224 uczniów, uczących się w 31 oddziałach. W szkole było 15 izb lekcyjnych. Nauka odbywała się na 3 zmiany.                                      

 

Opiekę nad szkołą sprawowały dwie instytucje: Szczecińskie Zakłady Piwowarskie i Elektrownia Pomorzany. Prężnie działało SKKT, ZHP - organizowano wiele rajdów i wycieczek mających przybliżyć uczniom historię dzielnicy i regionu. W tym czasie odbywało się wiele czynów i prac społecznych. Uczniowie brali udział w wielu akcjach charytatywnych. Do dzisiejszego dnia kontynuowana jest w naszej szkole rozpoczęta w latach sześćdziesiątych akcja "Mały podarek- dużo radości".

                                            Chór szkolny pod kierunkiem p. Dębiec w roku szkolnym 1967/68

W roku 1984 dyrektorem szkoły została Anna Pałys, która tę funkcję pełniła aż do roku 2002. W tym okresie szkołe wyróżnia się aktywnością na polu ekologicznym. Uczniowie zrzeszeni w LOP i SKKT biorą udział w sejmikach ekologicznych oraz licznych przedsięwzięciach promujących ochronę przyrody i opiekę nad zwierzętami. Po reformie oświaty w 1999r. oraz utworzeniu sześcioklasowej szkoły podstawowej pani dyrektor Pałys wystąpiła o przyznanie naszej szkole pracowni komputerowej, którą otrzymaliśmy jesienią 2002r

                                                Dyrektor Anna Pałys podczas pasowania pierwszoklasistów.

W 2002r. dyrektorem szkoły została Jolanta Jadczuk (obecnie Cepińska). W naszej szkole zaszło wiele zmian organizacyjnych i strukturalnych, które wymogła reforma oświaty z 1999r. Został opracowany na nowo Statut SP 20, a co za tym idzie dokładnie określono cele i zadania naszej placówki. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyki szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom: poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym); sprawuje szczególną opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia; udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa nr 20 ma ambicje być szkołą: bezpieczną, ambitną, promującą zdrowie, przyjazną dla dziecka, ukierunkowaną na sukces dziecka. Aby zrealizować zakładane cele, należało dostosować do nich bazę. Sale lekcyjne wzbogacano o sprzęt audiowizualny, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Jesienią 2002r. szkoła zyskała pracownię komputerową, w której uczniowie już od I klasy mają możliwość rozwijania zainteresowań informatycznych. W 2007 otrzymaliśmy kolejną pracownię komputerową finansowaną przez MEN i EFS. Obecnie pracownia dysponuje 22 komputerami. Od września 2008 r. szkoła przystąpiła do Miejskiego Programu Informatycznego. Jako jedna z czterech szkół podstawowych w Szczecinie realizuje prekursorski program zajęć informatycznych obejmujący podstawy programowania.

                                                              Otwarcie Pracowni Multimedialnej.

 

W 2003r. nastąpiło otwarcie Pracowni Multimedialnej do nauki języków obcych. Była to główna nagroda w ogólnopolskiej akcji "Tesco dla szkół". W głosowaniu brali udział uczniowie, rodzice, dziadkowie i znajomi naszych uczniów oraz pracownicy szkoły. Dzięki tej pracowni nasi uczniowie mogą uczyć się języków obcych w komfortowych warunkach.

Dyrektor szkoły rozpoczęła również starania o budowę na terenie szkoły boiska, które spełniałoby oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym celu w roku 2003 utworzono specjalne konto, na którym gromadzone są środki na ten cel. W akcji tej wspierają nas rodzice, biorąc liczny udział w organizowanych przez szkołę festynach rodzinnych. Dzięki zebranym środkom udało się wykarczować i wyrównać teren. Wszyscy mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mieć w szkole nowoczesne boisko. W październiku 2006r. w bibliotece szkolnej utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Centrum dysponuje 4 komputerami wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Dzięki powstaniu ICIM uczniowie i nauczyciele mają zapewnione doskonałe warunki do nauki i rozwoju zainteresowań.

Otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć