Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR20
im. ks. Jana Twardowskiego
w Szczecinie

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR20 w Szczecinie

I. Cele i zadania świetlicy
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
2. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie pomocy w nauce uczniom słabszym,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych,
c) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
d) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
e) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy

II. Założenia organizacyjne
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej w godz. 7.00 do 17.00
2. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają i akceptują Regulamin Świetlicy.
3. Wszystkie dzieci korzystające ze świetlicy muszą jeść obiady w stołówce szkolnej.
4. Świetlica pracuje według ustalonego rozkładu dnia.
5. Każde dziecko obowiązkowo do końca października przynosi wyprawkę.
6. Rodzic deklaruje godziny pobytu dziecka w świetlicy oraz podaje, kto odbiera dziecko.

III. Nabór do świetlicy szkolnej
1. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas najmłodszych, w tym szczególności rodziców pracujących i rodzin niepełnych, następnie z pozostałych klas w miarę wolnych miejsc.
2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nieuczęszczającym na lekcję religii.
3. Przyjęcie do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych składanego corocznie.
4. Karty zgłoszeń należy pobrać i wypełnione złożyć u nauczycieli świetlicy lub w sekretariacie.
5. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie do świetlicy osób, które złożyły je we wrześniu danego roku szkolnego następuje po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy.

IV. Warunki korzystania ze świetlicy
1. Wychowankowie powinni:
a) systematycznie uczestniczyć w zajęciach,
b) nie opuszczać świetlicy szkolnej, bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
c) zachowywać się tak by nie przeszkadzało to innym,
d) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
e) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie.

V. Nagrody i kary wobec wychowanków
1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy.
2. Pochwała przekazana opiekunom.
3. Drobny upominek.
4. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu.
5. Upomnienie przez wychowawców świetlicy.
6. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
7. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
8. Skreślenie listy uczestników świetlicy.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć