KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 5 – 8 pod hasłem: „WŁĄCZAM MYŚLENIE – RZUCAM PALENIE”

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna zaprasza uczniów klas 5 – 8 do udziału w konkursie plastycznym w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu.

Cele konkursu:

 • upowszechnienie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów tradycyjnych, papierosów elektronicznych i innych wyrobów tytoniowych;
 • ograniczenie skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych palenia tytoniu, w tym także problemu biernego palenia tytoniu.

Treści zawarte w pracach powinny mieć pozytywne przesłanie i uświadamiać możliwość uniknięcia zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu.

Zadania dla uczestników konkursu:

 • uczniowie przygotowują prace o tematyce zgodnej z celami konkursu;
 • pomysł na pracę musi być własny i po raz pierwszy zgłoszony do konkursu (niedozwolone jest kopiowanie i naśladowanie prac);
 • praca w formie plakatu może być wykonana w dowolnym formacie oraz dowolną techniką, z dowolnie wybranych materiałów (akwarela, szkic, węgiel, wycinanka, wyklejanka itp.);
 • uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną;
 • uczestnik przystępując do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na rozpowszechnienie zgłoszonej pracy plastycznej na stronie internetowej PSSE w Szczecinie, w trakcie akcji prozdrowotnych organizowanych przez PSSE;
 • do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które są zgodne z regulaminem konkursu i w sposób oczywisty nawiązywać będą do tematyki konkursu;
 • na odwrocie pracy plastycznej powinien być podany tytuł pracy oraz dokładne i czytelne dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna pracy;
 • do każdej pracy powinna być dołączona zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie – załącznik nr 1;
 • prace wraz ze zgodą należy dostarczyć do nauczyciela biologii lub świetlicy szkolnej do dnia 7.06.2021r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 09.06.2021r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.


Opiekun konkursu

Paulina Bonter – Burdzicka

 

Załącznik nr 1:  zgoda_na_udzial_w_konkursie.docx

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć