• Główne założenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 20

     • obowiązujące od 1 września 2020r. na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS

      1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
      2. Pracę dydaktyczno – wychowawczą w systemie stacjonarnym  mogą wykonywać wyłącznie nauczyciele zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
      3. Pracownicy administracji i obsługi mogą wykonywać swoje obowiązki, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
      4. W szkole obowiązuję zachowanie reżimu sanitarnego: mycie rąk, dezynfekowanie rąk, posiadanie maseczek ochronnych na nos i usta, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. Posiadanie maseczek ochronnych jest obowiązkowe dla uczniów klas IV-VIII, wchodzących na teren szkoły oraz przebywających podczas przerw na korytarzach.
      5. Wszystkie pomieszczenia szkolne będą dezynfekowane zgodnie z zaleceniami GIS.
      6. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się karty monitorowania utrzymania  czystości i czynności dezynfekcyjnych
      7. W szkole funkcjonują trzy wejścia: główne A ( klasy IV -VI), B ( oddział 0, edukacja wczesnoszkolna), wejście C (klasy VII – VIII).
      8. Poza wydzielonymi strefami wspólnym (przedsionek przy portierni – wejście A, przedsionek przy wejściu B) obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na teren szkoły, zakaz dotyczy rodziców i innych osób.
      9. Załatwienie spraw odbywa się drogą elektroniczną i poprzez skrzynkę w przedsionku portierni.
      10. Do odwołania obowiązuje zakaz używania szafek uczniowskich.
      11. Obiady dla uczniów będą wydawane zgodnie z zaleceniami GIS: oddział przedszkolny od 01.09.2020r, klasy I-VIII od 03.09.2020r.
      12. Zajęcia wychowani fizycznego odbywać się będą głównie na dworze. Używany w sali sprzęt sportowy każdorazowo będzie odkażany. Uczniów korzystających z sali obowiązuje bezwzględne posiadanie butów zmiennych.
      13. Rodzice wszystkich uczniów szkoły zobowiązani są w terminie do 02.09. 2020r. podać wychowawcy klasy aktualne telefony kontaktowe.
      14. Stoliki w salach będą ustawione w taki sposób, by zapewnić bezpieczny dystans.
      15. Do dnia 03.09.2020r. należy podać dokładne godziny przebywania dziecka w świetlicy szkolnej.
      16. Uczniów przebywających w świetlicy obowiązuję posiadanie maseczek ochronnych.
      17. Na terenie szkoły znajduje się pomieszczenie – izolatorium.
      18. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły - od 01.09.2020r. znajdują się w regulaminach:

      - regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego,

      - regulamin funkcjonowania oddziałów edukacji wczesnoszkolnej,

      - regulamin świetlicy,

      - regulamin przerw międzylekcyjnych,

      - regulamin dyżurów nauczycielskich,

      - regulamin stołówki,

      - regulamin zajęć wychowania fizycznego,

      - regulamin pracowni informatycznej,

      - regulamin biblioteki,

       -regulamin zajęć pozalekcyjnych.

      Znajomość powyższych regulaminów obowiązuje nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, uczniów, rodziców.

      Regulaminy znajdują się na stronie internetowej szkoły, w drzwiach wejściowych, oraz w gablocie dyrektora szkoły.

       

      Treść regulaminów:

     • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

     • Godzina 9:00          

      1.      klasa 1a   - Uroczyste rozpoczęcie na placu przed wejściem B                        

      2.      klasa 1b   -  Uroczyste rozpoczęcie na placu przed wejściem B    

       

      Godzina 10:00

      1.      klasa 2a     -      sala 23

      2.      klasa 2b      -    sala 24

       

      Godzina 11:00

      1.      klasa 3a      -     sala 23

      2.      klasa 3b      -     sala 24

       

      Godzina 8:30

      1.      klasa 4a     -      sala 7  

      2.      klasa 4b     -      sala 8

      3.      klasa 5a     -      sala 5

       

      Godzina 9:30

      1.      klasa 6a      -     sala 7

      2.      klasa 6b      -     sala 8

       

      Godzina 10:30

      1.      klasa 7a      -     sala 7

      2.      klasa 7b     -      sala 8

      3.      klasa 7c     -      sala 5

       

      Godzina 11:30

      1.      klasa 8a     -      sala 7

      2.      klasa 8b     -      sala 8

     • Informacje dla rodziców dzieci przedszkolnych (oddział "0")

     • 28.08.2020 nastąpiła zmiana wyprawki

      Do oddziału przedszkolnego obowiązuje wyłącznie wejście B.

      Dnia 1 września 2020r. oddział przedszkolny będzie funkcjonował według stałego trybu pracy, w godzinach 6:30-16.30.

      Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 9:00 – 14:00 (godziny obowiązkowe).

      Rodzice proszeni są pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce o pobranie (druk w szatni) i wypełnienie następujących dokumentów: dane osobowe dziecka, oświadczenie o odbiorze dziecka i wrzucenie ich do wyznaczonego pojemnika.

     • Informacje dla rodziców klas pierwszych w r.szk. 2020/2021

     • Test predyspozycji językowych do klasy z poszerzonym j. angielskim    i wyprawka szkolna

      W dniach 26 i 27 sierpnia 2020r. (środa i czwartek) odbędzie się w szkole badanie predyspozycji językowych uczniów klas pierwszych, chętnych do klasy językowej Ia. Dzieci przychodzą z jednym z rodziców w godz. od 15:00 do 18:00 i wchodzą wg kolejności przyjścia.

      Prosimy, żeby w dniu 26.08 przyszli uczniowie, którch nazwiska zaczynają się od A do L, a w dniu 27.08 –  od M do Ż. 

      Badanie predyspozycji językowych będzie odbywało się w s. 26 (parter) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Prosimy, aby uczniowie mieli swój ołówek.