• Narodowe Święto Niepodległości

     • Mimo wszelkich przeciwieństw losu, o tak ważnym Święcie nie można zapomnieć!

      11 listopada 1918 roku to ważna dla Polaków data. Polska odzyskała niepodległość. Było to wyzwanie, odwaga i poświęcenie wielu pokoleń!

       11 listopada to urodziny Niepodległej Rzeczpospolitej, dlatego świętować będziemy… cały tydzień! 102 lata to piękna rocznica! Przygotujemy wyjątkowe prezenty dla Wyjątkowej Jubilatki – książki o Niej samej. To w ramach projektu NASZA NIEPODLEGŁA, który dziś zaczynamy.

       Projekt online to też wyzwanie. Ale Wierzymy, że się uda! Bo kto, jak nie Uczniowie SP 20? Wkrótce zaprezentujemy efekty!

     • Zasady organizacji i uczestnictwa w lekcjach zdalnych

     • obowiązujące uczniów klas I-VIII  Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie

      1. Lekcje online organizowane są zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Rozpoczynają się z 15 minutowym przesunięciem i trwają 30 minut.

      Od dnia 09.11.2020r., w klasach VIII lekcje j. polskiego, j. angielskiego, matematyki będą trwały 45 minut

      1. Uczeń dołącza do zajęć o wyznaczonej godzinie zgodnie z planem lekcji.
      2. Po dołączeniu do lekcji uczniowie mają obowiązek mieć włączoną kamerę oraz wyciszony mikrofon. Kamery pozostają włączone przez całą lekcję (chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie). Uczniowie włączają mikrofony w momencie wypowiadania się na temat związany z lekcją.
      3. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić screenshotów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady skutkuje powiadomieniem rodziców, dyrektora szkoły oraz wpisaniu uwagi wraz z punktami ujemnymi  ( 50 pkt.)
      4. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji (brak włączonej kamery lub nieodpowiadanie na pytania nauczyciela) traktowany będzie jako nieobecność.
      5. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/opiekun prawny przez dziennik Librus, podając przyczynę nieobecności.
      6. W czasie lekcji online uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach, przestrzegając obowiązujących norm społecznych, nie prowadzą korespondencji na czacie prywatnym, są przygotowani do zajęć – mają zeszyty i potrzebne pomoce dydaktyczne.
      7. Przedstawianie cudzych prac jako swoich, będzie skutkowało oceną niedostateczną oraz miało negatywny wpływ na ocenę zachowania w postaci otrzymania punktów ujemnych zgodnie z kryteriami przyjętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
      8. Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące zachowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym.
      9. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać, powinien zgłosić to nauczycielowi, aby uzyskać jego pomoc.
      10. Podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy.
      11. W przypadku problemów technicznych (brak kamery lub mikrofonu) rodzic zgłasza wychowawcy lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
      12. Jeśli dziecko nie ma dostępu do komputera, rodzic powinien ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły. 

                                                                                           

                                                                                                            Dyrektor: Zbigniew Mytkowski

     • Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Ks. J. Twarowskiego w Szczecinie

     •  W sprawie organizacji zajęć szkolnych od dnia 09.11.2020r

      Na podstawie komunikatu  MEN z dnia 04.11.2020r.

      1. Nauczanie zdalne w klasach IV – VIII odbywać się będzie do dnia 29.12020 r. z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS
      2. Nauczanie zdalne w klasach I – III odbywać się będzie od dnia 09.11.2020r. według dotychczas obowiązującego planu zajęć, z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS., z tym, że lekcje rozpoczynają się 15 minut później.

       Czas trwania jednostki lekcyjnej nie może być krótszy niż 30 minut. Nauczyciel prowadzący zajęcia decyduje o przerwie lekcyjnej.

       Loginy do aplikacji MS TEAMS dla uczniów i rodziców wszystkim rodzicom zostały przekazane w terminie wcześniejszym. Rodzice zobowiązani są sprawdzić, czy podany login umożliwia połączenie z MS TEAMS. Problemy z połączeniem lub brak loginu proszę zgłosić w dniu 06.11.2020r. telefonicznie do sekretariatu szkoły telefon 914821621 lub zgłosić wychowawcy klasy.
      3. Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym SP20  pozostaje bez zmian.

       Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będą mieli zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). W takim  przypadku rodzice powinni zgłosić dyrektorowi szkoły problem,  z prośbą o umożliwienie nauczania na terenie szkoły. Prośbę można kierować w formie listu i wrzucić go do skrzynki w portierni szkoły lub przesłać drogą elektroniczną.
      4. Opieka w świetlicy szkolnej

       Od poniedziałku, 9 listopada br. świetlica szkolna SP20 będzie funkcjonowała według dotychczasowego planu pracy tj. w godz. 6:30- 17:00. Do dnia 06.11.2020r. (do godz. 12:00) rodzice dzieci korzystających ze świetlicy zobowiązani są przekazać wychowawcy klasy informację o konieczności  zapewnienia dziecku opieki w świetlicy. Jednocześnie podkreślam, że od dnia 09.11. 2020r. nauka dzieci klas I – III odbywać się będzie w trybie zdalnym. Zgodnie z wytycznymi MEN szkoła musi zapewnić w szczególności miejsce w świetlicy dzieciom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
      5. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będą odbywały się kolejne etapy konkursów przedmiotowych na terenie szkoły.

      Zbigniew Mytkowski

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego

     • Jesienny konkurs "Dyniowe cudaki"

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dyniowe cudaki.

      Mimo złej aury spowodowanej pandemią dzieci z klas 0-3 aktywnie zaangażowały się w wykonanie prac konkursowych "Dyniowe cudaki". Twórczość dzieci przeszła najśmielsze oczekiwania! Przed komisją konkursową stoi teraz nie lada wyzwanie, bowiem każda praca jest wyjątkowa. Przekonajcie się sami i obejrzyjcie galerię prac :) Zapraszamy!

      Już wkrótce ogłosimy zwycięzców konkursu :)

     • Składanie wniosków o świadczenie socjalne (świąteczne) z ZFŚS

     • Obowiązuje nowy wzór formularza!

      Wnioski można pobrać ze szkolnej strony internetowej lub  z portierni szkoły

       

      W przypadku osób, które złożyły już wniosek (na dotychczasowym wzorze formularza) nie ma obowiązku ponownego składania wniosku.

       

      Szczegóły w zakładce ZFŚS

       

      Szanowni Państwo,
      Nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

      Uprzejmie informuję, że w okresie 31.10.2020r. do 16.11.2020r. można składać wnioski o świadczenie socjalne - świąteczne z ZFŚS.

      Z uwagi na stan epidemiczny wnioski można dostarczyć:

      1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły :
       Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
       70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
      2. Pocztą elektroniczną:
       Zeskanowany wniosek wraz z podpisem wnioskodawcy na adres email:
       sp20@miasto.szczecin.pl
      3. Wrzucić do skrzynki znajdującej się w portierni szkoły – wejście główne .

      Z poważaniem,
      Zbigniew Mytkowski
      Dyrektor szkoły

     • Nauczanie zdalne

     • Szanowni Rodzice, Nauczyciele !

      Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

      Podczas nauczania zdalnego obowiązuje aplikacja MS Teams. Kody dostępu  do aplikacji  zostały wcześniej przekazane wszystkim uczniom klas IV – VIII. Lekcje zdalne odbywać się będą według dotychczasowego planu lekcji. Rzeczywisty czas przebywania dziecka przy komputerze podczas jednostki lekcyjnej nie może przekroczyć 30 minut. Rodzice dzieci, które nie mają dostępu do komputera powinni ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły. Dzieci, które mają ograniczony dostęp do komputera, za zgodą dyrektora szkoły mogą wyjątkowo korzystać z komputera w szkole. Lekcje w trybie zdalnym są obowiązkowe i będzie sprawdzana obecność. Nieobecność ucznia na lekcji należy usprawiedliwić według obowiązujących w szkole zasad.

      Inne ustalenia:

      • świetlica szkolna funkcjonować będzie według dotychczasowych godzin pracy. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać wyłącznie dzieci oddziału przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.
      • dzieciom z oddziału przedszkolnego i klas I-III będą wydawane posiłki  według dotychczasowego porządku.
      • dokonane opłaty za obiady w klasach IV – VIII, w zależności od rozwoju sytuacji będą przechodziły na kolejne miesiące lub nastąpi zwrot wpłaconych kwot.
      • wszelkie informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny Librus, aplikację MS Teams – zebrania z rodzicami.
      • w okresie najbliższych dwóch tygodni zawieszona będzie działalność boiska sportowego Orlik.

       

       

                                                                                                 Dyrektor Szkoły

                                                                                                 Zbigniew Mytkowski

     • Tydzień Uczniowskiej SuperMocy!

     • Od poniedziałku 19 października 2020r. w naszej szkole trwa Tydzień Uczniowskiej SuperMocy! Stwórzmy możliwość i dajmy szansę uczniom poznać siebie oraz swoje mocne strony! Poprzez tę akcję chcemy sprawić, aby na hasło „moja mocna strona” w sali lekcyjnej nie panowała cisza, podczas której będziemy słyszeć brzęczenie muchy, a uczniowie nie robili zdziwionej miny, jakby ktoś prosił o podanie równania reakcji, w której powstaje aldehyd trifosfoglicerynowy. Ważne jest, aby każdy znał swoje mocne strony! Warto wiedzieć, na czym można oprzeć swój życiowy fundament. Wiedza o mocnych stronach dodaje skrzydeł, unosi, podnosi na duchu - powoduje, że mocno wierzymy w siebie i dużo łatwiej pokonujemy własny strach i stres. Wykorzystywanie swoich mocnych stron, gdy się coś robi całym sercem, gdy się robi to co się kocha, w co się wierzy, do czego jest się stworzonym, sprawia ogromną radość, daje satysfakcję oraz mega wielkie poczucie spełnienia. I nawet, gdy coś się nie powiedzie, to i tak ma się poczucie, że było warto spróbować!

      Bazując na swoich mocnych stronach dużo łatwiej będzie młodym ludziom ułożyć swoją przyszłość, dokonując odpowiedniego wyboru kierunku kształcenia, a później wyboru własnej ścieżki kariery zawodowej.W holu naszej szkoły stanęły dwie tablice z inspirującymi cytatami, powstały też Skrzydła Mocy - pióra tworzyli uczniowie pisząc na nich to, o czym marzą, co w sobie lubią! Powstała też mini-fotobudka, w której  można zrobić sobie Mocarne zdjęcie. Szukamy inspiracji oglądając „Cyrk motyli”, odkrywamy moc swoich imion, rozmawiamy o rzeczach ważnych i jeszcze ważniejszych... Działamy!

      Zachęcamy  Państwa Rodziców, aby także porozmawiali ze swoimi Pociechami.

      Niech MOC będzie z nami!

     • PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW 0 PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH

     • 1. Odbiór druków o przyznanie stypendiów szkolnych w portierni szkoły – wejście „A” od 04.09.2020

      2. Wzory wniosków oraz wszelkie aktualne informacje na temat kryterium dochodowego oraz niezbędnych dokumentów zawarte są na stronie BIP UM http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp  (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto)

      3. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do szkoły do 14.09.2020, umieścić w  skrzynce na dokumenty w portierni szkoły – wejście „A”.

      4. Pracownik szkoły dostarczy wypełnione, kompletne druki do UM.

      5. W razie pytań prosimy o kontakt z pedagogami szkoły.

     • PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

     • Bożena Sajewicz  odziały klasowe V- VIII,  mail b-sajewicz@wp.pl, tel. 91 4 821 621 wewn. 2

      Iwona Sondej – Ciszewska odziały klasowe 0 – IV, mail ivetivet@interia.pl, tel. 91 4 821 621 wewn. 2

      PONIEDZIAŁEK:               12:45 – 17:15 -  I.Sondej – Ciszewska

      WTOREK:                          08:00 – 12:00 – B.Sajewicz

      ŚRODA:                             08:45 – 12:45 -  I. Sondej – Ciszewska

      CZWARTEK:                     10:45 – 12:15 – I.Sondej – Ciszewska

                                                12:00 – 16:00 – B. Sajewicz

      PIĄTEK:                             08:45 – 10:45 – B. Sajewicz

       

      Konsultacje z pedagogiem szkolnym po wcześniejszym, telefonicznym lub e-mailowym  ustaleniu terminu.

     • ŚWIETLICA - NABÓR

     • Informujemy, że wszyscy uczniowie, których rodzice uaktualnili godziny pobytu dziecka w świetlicy zostali przyjęci. Bardzo prosimy o przestrzeganie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka. Listy dzieci udostępnione zostaną wychowawcom klas.

     • Główne założenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 20

     • obowiązujące od 1 września 2020r. na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS

      1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
      2. Pracę dydaktyczno – wychowawczą w systemie stacjonarnym  mogą wykonywać wyłącznie nauczyciele zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
      3. Pracownicy administracji i obsługi mogą wykonywać swoje obowiązki, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
      4. W szkole obowiązuję zachowanie reżimu sanitarnego: mycie rąk, dezynfekowanie rąk, posiadanie maseczek ochronnych na nos i usta, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. Posiadanie maseczek ochronnych jest obowiązkowe dla uczniów klas IV-VIII, wchodzących na teren szkoły oraz przebywających podczas przerw na korytarzach.
      5. Wszystkie pomieszczenia szkolne będą dezynfekowane zgodnie z zaleceniami GIS.
      6. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się karty monitorowania utrzymania  czystości i czynności dezynfekcyjnych
      7. W szkole funkcjonują trzy wejścia: główne A ( klasy IV -VI), B ( oddział 0, edukacja wczesnoszkolna), wejście C (klasy VII – VIII).
      8. Poza wydzielonymi strefami wspólnym (przedsionek przy portierni – wejście A, przedsionek przy wejściu B) obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na teren szkoły, zakaz dotyczy rodziców i innych osób.
      9. Załatwienie spraw odbywa się drogą elektroniczną i poprzez skrzynkę w przedsionku portierni.
      10. Do odwołania obowiązuje zakaz używania szafek uczniowskich.
      11. Obiady dla uczniów będą wydawane zgodnie z zaleceniami GIS: oddział przedszkolny od 01.09.2020r, klasy I-VIII od 03.09.2020r.
      12. Zajęcia wychowani fizycznego odbywać się będą głównie na dworze. Używany w sali sprzęt sportowy każdorazowo będzie odkażany. Uczniów korzystających z sali obowiązuje bezwzględne posiadanie butów zmiennych.
      13. Rodzice wszystkich uczniów szkoły zobowiązani są w terminie do 02.09. 2020r. podać wychowawcy klasy aktualne telefony kontaktowe.
      14. Stoliki w salach będą ustawione w taki sposób, by zapewnić bezpieczny dystans.
      15. Do dnia 03.09.2020r. należy podać dokładne godziny przebywania dziecka w świetlicy szkolnej.
      16. Uczniów przebywających w świetlicy obowiązuję posiadanie maseczek ochronnych.
      17. Na terenie szkoły znajduje się pomieszczenie – izolatorium.
      18. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły - od 01.09.2020r. znajdują się w regulaminach:

      - regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego,

      - regulamin funkcjonowania oddziałów edukacji wczesnoszkolnej,

      - regulamin świetlicy,

      - regulamin przerw międzylekcyjnych,

      - regulamin dyżurów nauczycielskich,

      - regulamin stołówki,

      - regulamin zajęć wychowania fizycznego,

      - regulamin pracowni informatycznej,

      - regulamin biblioteki,

       -regulamin zajęć pozalekcyjnych.

      Znajomość powyższych regulaminów obowiązuje nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, uczniów, rodziców.

      Regulaminy znajdują się na stronie internetowej szkoły, w drzwiach wejściowych, oraz w gablocie dyrektora szkoły.

       

      Treść regulaminów:

     • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

     • Godzina 9:00          

      1.      klasa 1a   - Uroczyste rozpoczęcie na placu przed wejściem B                        

      2.      klasa 1b   -  Uroczyste rozpoczęcie na placu przed wejściem B    

       

      Godzina 10:00

      1.      klasa 2a     -      sala 23

      2.      klasa 2b      -    sala 24

       

      Godzina 11:00

      1.      klasa 3a      -     sala 23

      2.      klasa 3b      -     sala 24

       

      Godzina 8:30

      1.      klasa 4a     -      sala 7  

      2.      klasa 4b     -      sala 8

      3.      klasa 5a     -      sala 5

       

      Godzina 9:30

      1.      klasa 6a      -     sala 7

      2.      klasa 6b      -     sala 8

       

      Godzina 10:30

      1.      klasa 7a      -     sala 7

      2.      klasa 7b     -      sala 8

      3.      klasa 7c     -      sala 5

       

      Godzina 11:30

      1.      klasa 8a     -      sala 7

      2.      klasa 8b     -      sala 8

     • Informacje dla rodziców dzieci przedszkolnych (oddział "0")

     • 28.08.2020 nastąpiła zmiana wyprawki

      Do oddziału przedszkolnego obowiązuje wyłącznie wejście B.

      Dnia 1 września 2020r. oddział przedszkolny będzie funkcjonował według stałego trybu pracy, w godzinach 6:30-16.30.

      Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 9:00 – 14:00 (godziny obowiązkowe).

      Rodzice proszeni są pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce o pobranie (druk w szatni) i wypełnienie następujących dokumentów: dane osobowe dziecka, oświadczenie o odbiorze dziecka i wrzucenie ich do wyznaczonego pojemnika.